Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Izcērtamā koksne pašvaldības īpašumā esošajās meža platībās “Vaivari”, Burtnieku pagastā

Izcērtamā koksne pašvaldības īpašumā esošajās meža platībās “Vaivari”, Burtnieku pagastā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – izcērtamai koksnei pašvaldības īpašumā esošajās meža platībās:

  • “Vaivari”, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, 16.kvartāla 1., nogabals: Platība – 2,12 ha; Cirtes veids – kailcirte; Izcērtamo koku skaits – 1600 gab.; Pārdodamās koksnes daudzums – 616,53 m3.
  • “Vaivari”, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, 16.kvartāla 2.,3. nogabals: Platība – 1,46 ha; Cirtes veids – kopšanas cirte; Izcērtamo koku skaits – 411 gab.; Pārdodamās koksnes daudzums – 40,03 m3;
  • “Vaivari”, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, 16.kvartāla 6. nogabals: Platība – 0,22 ha; Cirtes veids – sanitārā cirte; Izcērtamo koku skaits – 182 gab.; Pārdodamās koksnes daudzums – 37,54 m3.

Sākumcena – 37 643,06 EUR, solis – 200,00 EUR, izsoles nodrošinājuma nauda – 37 64,31 EUR.

Sākumcenā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis. Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots atbilstoši Pievienotā vērtības nodokļa likuma 141.panta nosacījumiem. Ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamai personai pie nosolītās cenas jāpieskaita pievienotās vērtības nodoklis.

Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc izziņas par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 29.05.2024. plkst.13.00 un noslēdzas 28.06.2024. plkst.13.00. Izsolei pretendenti var reģistrēties no 29.05.2024. plkst.13.00 līdz 18.06.2024. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 3764,31 euro (trīs tūkstoši septiņi simti sešdesmit četri euro 31 centi), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “Cirsmas Vaivari, Burtnieku pagastā izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese: . Par cirsmām un to apskati zvanīt 64292252, e-pasta adrese: .

Izsoles noteikumi

Lēmums par nodošanu atsavināšanai

Izsoles noteikumi

Līguma projekts