Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Izcērtamā koksne pašvaldības īpašumā esošajās meža platībās “Svikas meži”, Trikātas pagastā

Izcērtamā koksne pašvaldības īpašumā esošajās meža platībās “Svikas meži”, Trikātas pagastā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – izcērtamai koksnei pašvaldības īpašumā esošajās meža platībās:

  • “Svikas meži”, Trikātas pagastā, Valmieras novadā, 3.kvartāla 1., 2.,3.,4.,5.,6. nogabals, platība – 3,2 ha, cirtes veids – kailcirte, izcērtamo koku skaits – 1560 gab., pārdodamās koksnes daudzums – 938,89 m3 ;
  • “Svikas meži”, Trikātas pagastā, Valmieras novadā, 2.kvartāla 4., 5.,6.,7.,8. nogabals, platība – 2,07 ha, cirtes veids – kailcirte, izcērtamo koku skaits – 1601 gab., pārdodamās koksnes daudzums – 673,44 m3 .

Sākumcena – 70393,24 EUR, solis – 300,00 EUR, izsoles nodrošinājuma nauda – 7039,32 EUR.

Sākumcenā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis. Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots atbilstoši Pievienotā vērtības nodokļa likuma 141.panta nosacījumiem. Ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamai personai pie nosolītās cenas jāpieskaita pievienotās vērtības nodoklis.

Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc izziņas par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 23.05.2024. plkst.13.00 un noslēdzas 25.06.2024. plkst.13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 23.05.2024. plkst.13.00 līdz 12.06.2024. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 7039,32 euro (septiņi tūkstoši trīsdesmit deviņi euro 32 centi), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “Cirsmas Svikas meži izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese: . Par cirsmām un to apskati zvanīt 64292252, e-pasta adrese: .

Izsoles noteikumi

Lēmums par nodošanu atsavināšanai

Izsoles noteikumi

Līguma projekts