Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Izcērtamā koksne pašvaldības īpašumā esošajās meža platībās “Pilātu mežs”, Valmierā

Izcērtamā koksne pašvaldības īpašumā esošajās meža platībās “Pilātu mežs”, Valmierā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – izcērtamai koksnei pašvaldības īpašumā esošajā meža platībā:

  • “Pilātu mežs”, Valmierā, Valmieras novadā, 1.kvartāla 2.,3.,5. nogabals, platība – 6,36 ha, cirtes veids – sanitārā izlases cirte, izcērtamo koku skaits – 311 gab., pārdodamās koksnes daudzums – 197,98 m3 .

Sākumcena – 6640,08 EUR, solis – 150,00 EUR, izsoles nodrošinājuma nauda – 664,01 EUR.

Sākumcenā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis. Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots atbilstoši Pievienotā vērtības nodokļa likuma 141.panta nosacījumiem. Ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamai personai pie nosolītās cenas jāpieskaita pievienotās vērtības nodoklis.

Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc izziņas par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 24.05.2024. plkst.13.00 un noslēdzas 13.06.2024. plkst.13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 24.05.2024. plkst.13.00 līdz 03.06.2024. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 664,01 euro (seši simti sešdesmit četri euro 01 centi), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “Cirsmas Pilātu mežs izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese: . Par cirsmām un to apskati zvanīt 64292252, e-pasta adrese: .

Izsoles noteikumi

Lēmums par nodošanu atsavināšanai

Izsoles noteikumi

Līguma projekts