Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Izcērtamā koksne meža platībās “Purvāji”, Ipiķu pagastā

Izcērtamā koksne meža platībās “Purvāji”, Ipiķu pagastā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – izcērtamai koksnei pašvaldības īpašumā esošajās meža platībās:

  • “Purvāji”, Ipiķu pagastā, Valmieras novadā, 362.kvartāla 7. nogabals: platība – 0,99 ha; cirtes veids – kailcirte; izcērtamo koku skaits – 905 gab.; pārdodamās koksnes daudzums – 304,22 m3;
  • “Purvāji”, Ipiķu pagastā, Valmieras novadā, 362.kvartāla 10. nogabals: platība – 0,84 ha; cirtes veids – kailcirte; izcērtamo koku skaits – 496 gab.; pārdodamās koksnes daudzums  250,00 m3.

Sākumcena – 26 581,46 euro, solis – 150,00  euro, izsoles nodrošinājuma nauda – 2658,15 euro.

Sākumcenā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis. Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots atbilstoši Pievienotā vērtības nodokļa likuma 141.panta nosacījumiem. Ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamai personai pie nosolītās cenas jāpieskaita pievienotās vērtības nodoklis.

Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc izziņas par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 24.07.2024. plkst.13.00 un noslēdzas 23.08.2024. plkst.13.00. Izsolei pretendenti var reģistrēties no 24.07.2024. plkst.13.00 līdz 13.08.2024. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 2658,15 euro (divi tūkstoši seši simti piecdesmit astoņi euro 15 centi), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi ““Purvāji”, Ipiķu pagasts, izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese: . Par cirsmām un to apskati zvanīt 64292252, e-pasta adrese: .

Ar izsoles noteikumiem un to pielikumiem var iepazīties šeit:

Lēmums par atsavināšanu

Izsoles noteikumi

Līguma projekts