Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Izcērtamā koksne meža platībās “Jaunzvejnieki” Dikļu pagastā

Izcērtamā koksne meža platībās “Jaunzvejnieki” Dikļu pagastā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – izcērtamai koksnei pašvaldības īpašumā esošajās meža platībās:

 • “Jaunzvejnieki”, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, 389.kvartāla 17. nogabals: platība – 0,80 ha; cirtes veids – kopšanas cirte; izcērtamo koku skaits – 369 gab.; pārdodamās koksnes daudzums – 40,90 m3;
 • “Jaunzvejnieki”, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, 389.kvartāla 13. nogabals: platība – 1,62 ha; cirtes veids – kopšanas cirte; izcērtamo koku skaits – 607 gab.; pārdodamās koksnes daudzums – 66,96 m3;
 • “Jaunzvejnieki”, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, 389.kvartāla 1. nogabals:  platība – 0,95 ha; cirtes veids – kopšanas cirte; izcērtamo koku skaits – 307 gab.; pārdodamās koksnes daudzums – 31,46 m3;
 • “Jaunzvejnieki”, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, 389.kvartāla 15. nogabals:  platība – 3,94 ha; cirtes veids – kailcirte pēc caurmēra; izcērtamo koku skaits – 3198 gab.; pārdodamās koksnes daudzums – 393,98 m3;
 • “Jaunzvejnieki”, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, 389.kvartāla 9. nogabals:  platība – 2,73 ha; cirtes veids – kailcirte pēc caurmēra;  izcērtamo koku skaits – 1919 gab.; pārdodamās koksnes daudzums – 495,69 m3;
 • “Jaunzvejnieki”, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, 389.kvartāla 10. nogabals:  platība – 1,17 ha; cirtes veids – kailcirte pēc caurmēra; izcērtamo koku skaits – 753 gab.; pārdodamās koksnes daudzums – 382,42 m3;
 • “Jaunzvejnieki”, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, 389.kvartāla 12. nogabals:  platība – 0,23 ha; cirtes veids – kailcirte; izcērtamo koku skaits – 172 gab.; pārdodamās koksnes daudzums – 30,38 m3;
 • “Jaunzvejnieki”, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, 389.kvartāla 11. nogabals:  platība – 0,34 ha; cirtes veids – kailcirte; izcērtamo koku skaits – 658 gab.; pārdodamās koksnes daudzums – 38,63 m3;
 • “Jaunzvejnieki”, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, 389.kvartāla 3. nogabals:  platība – 0,39 ha; cirtes veids – kailcirte pēc caurmēra; izcērtamo koku skaits – 396 gab.; pārdodamās koksnes daudzums – 82,23 m3;
 • “Jaunzvejnieki”, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, 389.kvartāla 6. nogabals: platība – 0,55 ha; cirtes veids – kopšanas cirte; izcērtamo koku skaits – 160 gab.; pārdodamās koksnes daudzums – 14,48 m3;
 • “Jaunzvejnieki”, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, 389.kvartāla 7. nogabals:
 • platība – 0,12 ha; cirtes veids – kailcirte; izcērtamo koku skaits – 53 gab.; pārdodamās koksnes daudzums – 41,17 m3;
 • “Jaunzvejnieki”, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, 389.kvartāla 8. nogabals: platība – 0,91 ha; cirtes veids – kailcirte; izcērtamo koku skaits – 431 gab.; pārdodamās koksnes daudzums – 35,60 m3;
 • “Jaunzvejnieki”, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, 389.kvartāla 2., 4. nogabals:  platība – 2,31 ha; cirtes veids – kailcirte; izcērtamo koku skaits – 4158 gab.; pārdodamās koksnes daudzums – 303,70 m3;
 • “Jaunzvejnieki”, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, 389.kvartāla 5. nogabals: platība – 0,84 ha; cirtes veids – kailcirte; izcērtamo koku skaits – 676 gab.; pārdodamās koksnes daudzums – 54,58 m3;
 • Jaunzvejnieki”, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, 389.kvartāla 16. nogabals: platība – 0,53 ha; cirtes veids – kailcirte; izcērtamo koku skaits – 463 gab.;  pārdodamās koksnes daudzums – 229,14 m3;

Sākumcena – 66 589,02 euro, solis – 300,00  euro, izsoles nodrošinājuma nauda – 6658,90 euro.

Sākumcenā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis. Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots atbilstoši Pievienotā vērtības nodokļa likuma 141.panta nosacījumiem. Ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamai personai pie nosolītās cenas jāpieskaita pievienotās vērtības nodoklis.

Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc izziņas par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 24.07.2024. plkst.13.00 un noslēdzas 23.08.2024. plkst.13.00. Izsolei pretendenti var reģistrēties no 24.07.2024. plkst.13.00 līdz 13.08.2024. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 6658,90 euro (seši tūkstoši seši simti piecdesmit astoņi euro 90 centi), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi ““Jaunzveinieki”, Dikļu pagasts pagasts, izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par cirsmām un to apskati zvanīt 64292252, e-pasta adrese: .

Ar izsoles noteikumiem un to pielikumiem var iepazīties šeit:

Lēmums par atsavināšanu

Izsoles noteikumi

Līguma projekts