Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Izcērtamā koksne meža platībās Jāņparka iela 10 Valmierā

Izcērtamā koksne meža platībās Jāņparka iela 10 Valmierā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – izcērtamai koksnei pašvaldības īpašumā esošajās meža platībās:

  • Jāņparka iela 10, Valmierā, Valmieras novadā, 531.kvartāla 8.,9., 10., 11., 12., nogabals:  platība – 11,40 ha; cirtes veids – izlases/kopšanas cirte; izcērtamo koku skaits – 1845 gab.; pārdodamās koksnes daudzums – 636,15 m3;
  • Jāņparka iela 10, Valmierā, Valmieras novadā, 531.kvartāla 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., nogabals: platība – 6,35; cirtes veids – izlases/kopšanas cirte un cirte pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma; izcērtamo koku skaits – 1269 gab.; pārdodamās koksnes daudzums – 384,19 m3.

Sākumcena – 26 595,45 euro, solis – 150,00  euro, izsoles nodrošinājuma nauda – 2659,55 euro.

Sākumcenā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis. Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots atbilstoši Pievienotā vērtības nodokļa likuma 141.panta nosacījumiem. Ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamai personai pie nosolītās cenas jāpieskaita pievienotās vērtības nodoklis.

Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc izziņas par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 24.07.2024. plkst.13.00 un noslēdzas 23.08.2024. plkst.13.00. Izsolei pretendenti var reģistrēties no 24.07.2024. plkst.13.00 līdz 13.08.2024. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 2659,55 euro (divi tūkstoši seši simti piecdesmit deviņi euro 55 centi), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “Jāņparka iela 10, Valmiera, izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese: . Par cirsmām un to apskati zvanīt 64292252, e-pasta adrese: .

Ar izsoles noteikumiem un to pielikumiem var iepazīties šeit:

Lēmums par atsavināšanu

Izsoles noteikumi

Līguma projekts