Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / “Industriālais parks”, Valmierā – izcērtamā koksne

“Industriālais parks”, Valmierā – izcērtamā koksne

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – izcērtamai koksnei:

  • zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9662 003 0111, platība 9,0 ha, cirtes veids – sanitārā izlases cirte, izcērtamo koku skaits – 515 gab., pārdodamās koksnes daudzums – 405,74 m3;

Sākumcena – 4156,40 euro, solis – 250,00  euro, izsoles nodrošinājuma nauda – 415,64 euro. Sākumcenā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis. Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots atbilstoši Pievienotā vērtības nodokļa likuma 141.panta nosacījumiem. Ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamai personai pie nosolītās cenas jāpieskaita pievienotās vērtības nodoklis.

Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc izziņas par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 05.04.2024. plkst.13.00 un noslēdzas 25.04.2024. plkst.13.00. Izsolei pretendenti var reģistrēties no 05.04.2024. plkst.13.00 līdz 15.04.2023. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i EUR 415,64  (četri simti piecpadsmit euro un 64 centi), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “Cirsmu Industriālais parks izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese: . Par cirsmām un to apskati zvanīt 64292252, e-pasta adrese: .

Ar elektroniskās izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit:

Lēmums par atsavināšanu

Izsoles noteikumi

Līguma projekts