Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Dzīvokļa īpašuma Sporta iela 4-13, Seda, elektroniskā izsole ar augšupejošu soli

Dzīvokļa īpašuma Sporta iela 4-13, Seda, elektroniskā izsole ar augšupejošu soli

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Sporta iela 4-13, Sedā, Valmieras novadā, kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 45,90 m2, telpu grupas kadastra apzīmējums 9413 001 0730 001 013, 459/21843 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 9413 001 0730 001).

Sākumcena – 2200.00 euro, solis – 50.00  euro, izsoles nodrošinājuma nauda – 220.00 euro.

Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 20.03.2024. plkst.13.00 un noslēdzas 19.04.2024. plkst.13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 20.03.2024. plkst.13.00 līdz 09.04.2024. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 220.00 euro (divi simti septiņdesmit euro), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “Sporta iela 4-13, Sedā izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamā īpašuma apskati zvanīt Aleksejam Jefimovam, tālrunis 64715666. 

Par izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese: .

Ar elektroniskās izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit:

Lēmums par atsavināšanu

Izsoles noteikumi

Līguma projekts

Akts par nekustamā īpašuma – neizīrēta dzīvokļa nodošanu – pieņemšanu

Atskaite par novērtēšanu