Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Dzīvokļa īpašums Sporta iela 4-12, Seda

Dzīvokļa īpašums Sporta iela 4-12, Seda

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Sporta iela 4-12, Sedā, Valmieras novadā, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 55,20 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 9413 001 0730 001 012), 520/21843 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 9413 001 0730 001))

Sākumcena – 2700.00 EUR, solis – 50.00 EUR, izsoles nodrošinājuma nauda – 270.00 EUR. Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 28.05.2024. plkst.13.00 un noslēdzas 27.06.2024. plkst.13.00. Izsolei pretendenti var reģistrēties no 28.05.2024. plkst.13.00 līdz 17.06.2024. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 270.00 EUR (divi simti septiņdesmit euro), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “Sporta iela 4-12, Sedā izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamā īpašuma apskati zvanīt Aleksejam Jefimovam, tālrunis 64715666. Par izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese: .

Ar izsoles noteikumiem un to pielikumiem var iepazīties šeit:

Lēmums par atsavināšanu

Izsoles noteikumi

Līguma projekts

Atskaite par dzīvokļa īpašuma novērtēšanu