Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Dzīvokļa īpašums Sporta iela 1A-45, Seda

Dzīvokļa īpašums Sporta iela 1A-45, Seda

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Sporta iela 1A-45, Sedā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9413 900 0402, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 55,10 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 9413 001 0309 001 045), 533/29373 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 9413 001 0309 001) un 533/29373 kopīpašuma domājamām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 9413 001 0309).

Sākumcena – 3000.00 EUR, solis – 50.00 EUR, izsoles nodrošinājuma nauda – 300.00 EUR. Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 31.05.2024. plkst.13.0 un noslēdzas 01.07.2024. plkst.13.00. Izsolei pretendenti var reģistrēties no 31.05.2024. plkst.13.00 līdz 20.06.2024. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 300.00 euro (trīs simts euro), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “Sporta iela 1A-45, Sedā izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamā īpašuma apskati zvanīt Aleksejam Jefimovam, tālrunis 64715666. Par izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese: .

Ar izsoles noteikumiem un tā pielikumiem var iepazīties šeit:

Lēmums par atsavināšanu

Izsoles noteikumi

Līguma projekts

Atskaite par dzīvokļa īpašuma novērtēšanu