Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Dzīvokļa īpašums Saules iela 1-11, Sedā

Dzīvokļa īpašums Saules iela 1-11, Sedā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Saules iela 1-11, Sedā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9413 900 0378, kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 53,4 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 9413 001 0224 001 011), 534/10566 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 9413 001 0224 001) un 534/10566 kopīpašuma domājamām daļām no zemes ar kadastra apzīmējums 9413 001 0224.

Sākumcena – 2000.00 EUR, solis – 50.00 EUR, izsoles nodrošinājuma nauda – 200.00 EUR. Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 28.05.2024. plkst.13.00 un noslēdzas 27.06.2024. plkst.13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 28.05.2024. plkst.13.00 līdz 17.06.2024. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 200.00 euro (divi simti euro), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “Saules iela 1-11, Sedā izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamā īpašuma apskati zvanīt Aleksejam Jefimovam, tālrunis 64715666. Par izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese: .

Ar izsoles noteikumiem un tā pielikumiem var iepazīties šeit:

Lēmums par atsavināšanu

Izsoles noteikumi

Līguma projekts

Atskaite par dzīvokļa īpašuma novērtēšanu