Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Dzīvokļa īpašums Miera iela 8 – 3, Sedā

Dzīvokļa īpašums Miera iela 8 – 3, Sedā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Miera iela 8 – 3, Sedā, Valmieras novadā, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību u 52,9 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 9413 001 0134 001 003), 529/10562 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 9413 001 0134 001) un 529/10562 kopīpašuma domājamām daļām no zemes ar kadastra apzīmējums 9413 001 0134.

Sākumcena – 2700.00 EUR, solis – 50.00 EUR, izsoles nodrošinājuma nauda – 270.00 EUR. Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 28.05.2024. plkst.13.00 un noslēdzas 27.06.2024. plkst.13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 28.05.2024. plkst.13.00 līdz 17.06.2024. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 270.00 euro (divi simti septiņdesmit euro), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “Miera iela 8 – 3, Sedā izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamā īpašuma apskati zvanīt Aleksejam Jefimovam, tālrunis 64715666. Par izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese: .

Ar izsoles noteikumiem un tā pielikumiem var iepazīties šeit:

Lēmums par atsavināšanu

Izsoles noteikumi

Līguma projekts

Atskaite par dzīvokļa īpašuma novērtēšanu