Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Dzīvokļa īpašums “Lazdas” – 12, Burtnieku pagastā

Dzīvokļa īpašums “Lazdas” – 12, Burtnieku pagastā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam “Lazdas” – 12, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, (kadastra Nr. 9648 900 0211), kas sastāv no dzīvokļa, ar kopējo platību 58,2 m2, (telpu grupas kadastra apzīmējums 9648 009 0053 001 012), 5820/119030 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 9648 009 0053 001) un zemes (kadastra apzīmējums 9648 009 0053) un zemes (kadastra apzīmējums 9648 009 0053).

Sākumcena – 8150,00 euro, solis – 100,00  euro, izsoles nodrošinājuma nauda – 815,00 euro.

Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 21.03.2024. plkst.13:00 un noslēdzas 22.04.2024. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 21.03.2024. plkst.13:00 līdz 10.04.2024. plkst. 23:59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 815,00 euro (astoņi simti piecpadsmit euro), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “Lazdas-12 izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamā īpašuma apskati zvanīt 22017227. 

Par izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese: .

Ar elektroniskās izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit:

Lēmums par atsavināšanu

Izsoles noteikumi

Līguma projekts

Akts par nekustamā īpašuma – neizīrēta dzīvokļa nodošanu – pieņemšanu

Atskaite par novērtēšanu