Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Dzīvokļa īpašums Dārza iela 14 – 33, Sedā

Dzīvokļa īpašums Dārza iela 14 – 33, Sedā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Dārza iela 14 – 33, Sedā, Valmieras novadā, kas sastāv dzīvokļa ar kopējo platību 52,40 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 9413 001 0520 001 033), 501/28585 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 9413 001 0520 001) un 501/28585 kopīpašuma domājamām daļām no zemes ar kadastra apzīmējums 9413 001 0520.

Sākumcena – 4800.00 euro, solis – 50.00 euro, izsoles nodrošinājuma nauda – 480.00 euro. Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 21.05.2024. plkst.13.00 un noslēdzas 20.06.2024. plkst.13.00. Izsolei pretendenti var reģistrēties no 21.05.2024. plkst.13.00 līdz 10.06.2024. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 480.00 euro (četri simti astoņdesmit euro), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “Dārza iela 14 – 33, Sedā izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamā īpašuma apskati zvanīt Aleksejam Jefimovam, tālrunis 64715666. Par izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese: .

Ar izsoles noteikumiem un tā pielikumiem var iepazīties šeit:

Lēmums par atsavināšanu

Izsoles noteikumi

Līguma projekts

Atskaite par dzīvokļa īpašuma novērtēšanu