Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Dzīvokļa īpašums Brīvības iela 3-13, Sedā

Dzīvokļa īpašums Brīvības iela 3-13, Sedā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Brīvības iela 3-13, Sedā, Valmieras novadā, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 35,00 m(telpu grupas kadastra apzīmējums 9413 001 0517 001 013), 350/23322 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 9413 001 0517 001) un 350/23322 kopīpašuma domājamām daļām no zemes ar kadastra apzīmējums 9413 001 0517.

Sākumcena – 3300.00 EUR, solis – 50.00 EUR, izsoles nodrošinājuma nauda – 330.00 EUR. Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 21.05.2024. plkst.13.00 un noslēdzas 20.06.2024. plkst.13.00. Izsolei pretendenti var reģistrēties no 21.05.2024. plkst.13.00 līdz 10.06.2024. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 330.00 euro (trīs simts trīsdesmit euro), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “Brīvības iela 3-13, Sedā izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamā īpašuma apskati zvanīt Aleksejam Jefimovam, tālrunis 64715666. Par izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese: .

Ar izsoles noteikumiem un tā pielikumiem var iepazīties šeit:

Lēmums par atsavināšanu

Izsoles noteikumi

Līguma projekts

Atskaite par dzīvokļa īpašuma novērtēšanu