Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Dzīvokļa īpašuma Brīvības iela 5-14, Seda, elektroniskā izsole ar augšupejošu soli

Dzīvokļa īpašuma Brīvības iela 5-14, Seda, elektroniskā izsole ar augšupejošu soli

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Brīvības iela 5-14, Sedā, Valmieras novadā, kas sastāv no vienas istabas dzīvokļa ar kopējo platību 42,50 m2 , telpu grupas kadastra apzīmējums 9413 001 0518 001 014, 389/8509 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 94130010518001) un 389/8509 kopīpašuma domājamām daļām no zemes ar kadastra apzīmējums 94130010518.

Sākumcena – 2200.00 euro, solis – 50.00  euro, izsoles nodrošinājuma nauda – 220.00 euro.

Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 20.03.2024. plkst.13.00 un noslēdzas 19.04.2024. plkst.13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 20.03.2024. plkst.13.00 līdz 09.04.2024. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 220.00 euro (divi simti divdesmit euro), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “Brīvības iela 5-14, Sedā izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamā īpašuma apskati zvanīt Aleksejam Jefimovam, tālrunis 64715666.  Par izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese:

Ar elektroniskās izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit:

Lēmums par atsavināšanu

Izsoles noteikumi

Līguma projekts

Akts par nekustamā īpašuma – neizīrēta dzīvokļa nodošanu – pieņemšanu

Atskaite par novērtēšanu