Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Bastiona ielā 24, Valmierā, piedāvā nomāt divas kopā saistītas telpas ārstniecības pakalpojumu sniegšanai

Bastiona ielā 24, Valmierā, piedāvā nomāt divas kopā saistītas telpas ārstniecības pakalpojumu sniegšanai

Bastiona ēka

Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība), tai piederošā nekustamā īpašumā Bastiona ielā 24, Valmierā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9601 001 2001, ēkā ar kadastra apzīmējumu 9601 001 2001 001, piedāvā nomāt divas kopā saistītas telpas ārstniecības pakalpojumu sniegšanai.

Ēkas galvenais lietošanas veids – 1264 ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas.

Nedzīvojamo telpu nomas maksa, atbilstoši apstiprinātam Pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas maksas pakalpojumu cenrādim, ir noteikta 6,09 euro/m2 mēnesī plus pievienotās vērtības nodoklis.

Telpu nomas perods 3 gadi.

Papildus nomas maksai, nomnieks maksā:

  • komunālos maksājumus (elektrība, siltumenerģija, aukstais ūdens un kanalizācija) atbilstoši katru mēnesi faktiski patērētam apjomam;
  • nekustamā īpašuma nodokli.

Iznomājamā telpa:

Telpas atrašanās ēkāTelpas Nr. pēc ēkas inventarizācijas plānaTelpu platība
1.stāvsNr.11 un Nr.1222,70 m2

Ēkas 1.stāva telpu plāns

Nomas tiesību interesenti līdz 2024.gada 28.jūnijam plkst.16.00 Pašvaldībā, iesniedz rakstisku brīvas formas iesniegumu, par velmi nomāt telpas, norādot plānoto telpu izmantošanas veidu.

Iesniegumu var iesniegt::

  1. klātienē Pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā;
  2. nosūtot pa pastu Valmieras novada pašvaldībai, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4201;
  3. elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, nosūtot uz e-pastu: ,

Ja norādītajā termiņā, Pašvaldībā iesniegumu iesniegs divi un vairāk nomas tiesību interesenti, tad Pašvaldība par šīs telpas nomas tiesību iegūšanu organizēs nomas tiesību izsoli. Par izsoles norisi rakstiski informēs katru interesentu.Telpas var apskatīt klātienē katru darba dienu daba laikā, laika periodā no 17.06.2024.-28.06.2024., iepriekš sazinoties ar Pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vecāko nekustamā īpašuma speciālisti telpu nomas jautājumos Eviju Stračinsku, tālrunis 64228430; 25618630, e-pasts:

Telpas atrodas 1. stāvā (119. kabinets), veikts kosmētiskais remonts.