Izsludināts Valmieras novada pašvaldības kultūras, sporta un nometņu projektu konkurss

Kultūras. sporta, nometņu konkurss 2024

Lai veicinātu Valmieras novada bērnu un jauniešu saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, veidotu daudzveidīgu kultūrvidi un sporta veidu attīstību, līdz 10. novembrim pašvaldība aicina iesniegt pieteikumus 2024.gada projektu konkursos. 

Pašvaldība ir noteikusi projektu konkursu prioritātes:

1. Bērnu un jauniešu nometņu konkursā:

 • nometnes un aktivitātes, kas veicina jauniešu interesi par vides zinātnēm, tehnisko jaunradi;
 • nometnes, kas rosina jauniešu interesi par uzņēmējdarbību, attīsta un veido līderības prasmes;
 • nometnes, kas rosina bērnu un jauniešu talantu attīstību kultūrizglītībā;
 • nometnes, kas veicina svešvalodu apguvi;
 • nometnes, kas veicina bērnu ar speciālām vajadzībām iekļaušanu;
 • nometnes, kas nodrošina sporta pamatprasmju apguvi un/vai vispārējās fiziskās sagatavotības attīstīšanu (peldēšana, velobraukšana, vingrošana u.c.).

2. Kultūras projektu konkursā:

 • projekti, kas ar saturiski kvalitatīvu un profesionālu piedāvājumu papildinās lielākos kultūras pasākumus Valmieras novadā (piemēram Valmieras pilsētas svētki, Kokmuižas svētki, Plostnieku svētki utml.);
 • projekti ar laikmetīgu saturu un formātu, kas stiprina Valmieras novada kā nacionāla un starptautiska līmeņa kultūras galamērķa identitāti.
 • projekti, kas paredz aktīvu novada iedzīvotāju līdzdalību kultūras dzīves norisēs;
 • projekti, kas paredz starpdisciplināru un inovatīvu kultūras aktivitāšu vai produktu veidošanu, t.sk. saturiski kvalitatīvu kultūras pasākumu vai produktu piedāvājumu rudens – ziemas periodā.

3. Sporta projektu konkursā:

 • projekti, kas īsteno tautas sporta aktivitātes, it īpaši rudens un ziemas sezonā, darba dienu vakaros un/vai ārpus Valmieras novada pilsētām un pagastu centriem (tālākās novada apdzīvotās vietas);
 • projekti, kas veicina jaunu un netradicionālu sporta veidu attīstību novadā;
 • senioru un sporta veterānu sporta aktivitātes, pasākumi;
 • valsts svētkiem veltītas tematiskās sportiskās aktivitātes un pasākumi;
 • semināru, meistarklašu cikli un pasākumi (tikšanās ar olimpiešiem, PČ dalībniekiem, sporta speciālistiem).
 • aktivitātes un projekti, kas vērsti uz ģimeņu iesaisti sporta un aktīva dzīvesveida norisēs rudens un ziemas sezonā

Bērnu un jauniešu nometņu konkursā galvenā mērķgrupa ir bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 18 gadiem, tai skaitā bērni un jaunieši no sociālā riska ģimenēm, bet sporta un kultūras projektu konkursos – jebkura sabiedrības mērķgrupa.

Atbilstoši nolikumam “Valmieras novada pašvaldības kultūras, sporta un nometņu projektu konkursi”, pretendenti drīkst iesniegt vienu projekta ideju katrā no projektu konkursiem. Projektu konkursos var piedalīties juridiskas personas (komercsabiedrības, nodibinājumi un biedrības) un izglītības iestādes.

Projektu konkursos apstiprinātās idejas ir jārealizē Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā līdz 2024. gada beigām. Pašvaldība līdzfinansējumu piešķirs līdz 50% apmēram no iesniegtā projekta atbilstošo izmaksu kopējās budžeta summas, piešķirtā līdzfinansējuma apjoms vienam projektam nebūs mazāks par 200 EUR un lielāks par 3000 EUR.

Pieteikumus var iesniegt līdz 2023. gada 10. novembra plkst. 16.00 pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā, elektroniski uz e-pastu: vai pa pastu uz adresi: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV‑4201.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Valmieras novada Kultūras pārvaldes Kultūras projektu vadītāju Madaru Lopenovu pa tālr.28224343 vai e-pastu: ,

Projekta dokumenti:

Nolikums

1.pielikums- Pieteikuma veidlapa (kultūra, sports)

2.pielikums- Pieteikuma veidlapa (nometnes)

3.pielikums- Vērtēšanas kritēriji

4.pielikums- Atskaites veidlapa

Budžeta tāmes paraugs