Izsludināta otrā mutiskā nomas tiesību izsole par nekustamā īpašuma Bastiona ielā 24, Valmierā divu nedzīvojamo telpu nomas tiesību iegūšanu

Bastiona ēka

Papildināts 20.03.2024. Izsole noslēgusies

Nomas tiesību izsoles rezultāts: Nekustamā īpašuma Bastiona ielā 24, Valmierā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9601 001 2001, sastāvā esošās ēkas ar kadastra apzīmējumu 9601 001 2001 001, pirmā stāva nedzīvojamo telpu Nr.11, Nr.12, kopējā platība 22,7 m2 (turpmāk – Izsoles objekts), 20.03.2024. otrā nomas tiesību izsole ir beigusies bez rezultāta, jo netika saņemts neviens Izsoles objekta nomas tiesību pretendenta pieteikums.


Valmieras novada pašvaldība izsludina otro mutisko nomas tiesību izsoli par nekustamā īpašuma Bastiona ielā 24, Valmierā, Valmieras novadā, ēkas, kadastra apzīmējums 9601 001 2001 001, 1.stāva nedzīvojamo telpu Nr.11 un Nr.12 nomas tiesību iegūšanu.

Nomas objekts – nekustamā īpašuma Bastiona ielā 24, Valmierā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9601 001 2001, ēkas ar kadastra apzīmējumu 9601 001 2001 001, divas pirmā stāva nedzīvojamas telpas Nr.11 un Nr.12 ar kopējo platību 22,7 m2, kuras nomas tiesības tiek izsolītas otrajā mutiskajā nomas tiesību izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk – Izsole),

  • Izsoles nosacītā nomas maksa (izsoles sākuma cena) par 1 m2  telpas ir 6,09 EURbez PVN mēnesī;
  • Izsoles solis – 0,10 EUR par 1 m² telpu bez PVN;

Papildus nomas maksai nomnieks katru mēnesi maksā Pašvaldībai par šādiem patērētiem pakalpojumiem nekustamā īpašumā: elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un kanalizāciju, atbilstoši to faktiski patērētajam apjomam, nekustamā īpašuma nodokli un pievienotās vērtības nodokli atbilstoši Latvijas Republikā noteiktai nodokļa likmei.

  • Nomas objekta nomas termiņš – 3 (trīs) gadi.
  • Nomas objekta iznomāšanas mērķis – ārstniecības pakalpojumu sniegšanas telpas (ēkas ar kadastra apzīmējumu 9601 001 2001 001 galvenais lietošanas veids – 1264 ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas).
  • Izsoles veids – nekustamā īpašuma otrā mutiskā nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli.

Lai piedalītos izsolē, nomas tiesību pretendentiem jāsamaksā nodrošinājuma nauda 50,00 EUR apmērā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš – līdz 2024.gada 18.martam plkst.17.00. Pieteikumi un dokumenti klātienē iesniedzami Valmieras novada pašvaldībā Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00; vai nosūtot pa pastu Pašvaldībai uz adresi Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novads, LV-4201, vai elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz .

Izsole notiks 2024.gada 20.martā plkst.10.00, Valmieras novada pašvaldības administrācijas ēkā,  Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, pirmā stāva zālē.

Ar Nomas objektu var iepazīties klātienē, iepriekš sazinoties ar Valmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vecāko nekustamo īpašumu speciālisti (telpu noma) Eviju Stračinsku, tālrunis +371 25618630, e-pasts: un vienojoties par apskates laiku.

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit: