Izsludināta nekustamā īpašuma “Rozas”, Skaņkalnes pagastā sastāvā esošās zemes vienības pirmā mutiskā nomas tiesību izsole

vizuālis

Papildināts 20.03.2024. Izsole noslēgusies

Nomas tiesību izsoles rezultāts: Nekustamā īpašuma “Rozas”, Skaņkalnes pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9684 005 0049, ar kopējo 3,3 ha (turpmāk – Izsoles objekts), 13.03.2024. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir MATĪŠU PAGASTA ZEMNIEKU SAIMNIECĪBA “Kalnciemi 2010”, reģistrācijas Nr.44101037323, ar nosolīto augstāko Izsoles objekta zemes nomas maksu gadā 235,00 euro plus pievienotās vērtības nodoklis.


Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Rozas”, kadastra Nr.9684 005 0052, Skaņkalnes pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošās zemes vienības pirmo mutisko nomas tiesību izsoli.

  • Izsoles objekts – zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9684 005 0049, 3,3 ha platībā.
  • Izsoles objekta nomas tiesību sākumcena vienam gadam noteikta 215,00 EUR bez PVN.
  • Izsoles solis objektam – 20,00 EUR.
  • Izsoles objekta izmantošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība /kods0101/
  • Izsoles objekta nomas termiņš – 2 (divi) gadi.
  • Izsoles veids – pirmā zemes nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Lai piedalītos izsolē, nomas tiesību pretendentiem jāsamaksā nodrošinājuma nauda 20,00 EUR apmērā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2024. gada 11.martam plkst.17.00. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami klātienē Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai Mazsalacas apvienības pārvaldē Pērnavas iela 4, Mazsalacā, nosūtot pa pastu Valmieras novada pašvaldībai Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu  , parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Pēc izsoles noteikumos minēto dokumentu iesniegšanas, pretendentam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība izsolei.

Izsole notiks 2024.gada 13.martā plkst.10.25 Valmieras novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā. Izsoles rīkotājam ir tiesības vienpusēji mainīt izsoles norises vietu līdz 2024. gada 11.martam plkst. 17.00, par to paziņojot reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.

Izsoles uzvarētājs, slēdzot ar pašvaldību zemes nomas līgumu, veic vienreizēju maksājumu 90,00 EUR apmērā, lai kompensētu pašvaldībai pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu.

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Mazsalacas apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Dace Stepanova, tālr. 64207845, e-pasts: .

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit: