Izsludina “Vidzemes kultūras programma 2024” projektu konkursu

Izsludina “Vidzemes kultūras programmas 2024” projektu konkursu

Vidzemes plānošanas reģions (VPR) ir izsludinājis Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma” projektu konkursu “Vidzemes kultūras programma 2024”. Tā mērķis ir sekmēt kvalitatīva un daudzveidīga kultūras piedāvājuma pieejamību sabiedrībai, jaunradi, rūpēties par Vidzemes kultūras daudzveidības saglabāšanu un attīstību.

Konkursā kopējais pieejamais finansējums būs 167 400,00 eiro. Vienam projektam pieprasītais finansējums nedrīkst pārsniegt 5% no “Vidzemes kultūras programmas 2024” projektu konkursā pieejamā finansējuma. Projektu pieteikumus pieņems līdz šā gada 27. marta plkst. 17.00.

Uz finansiālu atbalstu konkursa ietvaros varēs pretendēt projekti, kuru īstenošana panāks:

  • kvalitatīvas mākslas un kultūras pieejamības nodrošināšanu Vidzemē;
  • Vidzemes kultūras daudzveidības izzināšanu, saglabāšanu un attīstību;
  • ar Vidzemi saistītu jaunradi;
  • tradicionālo zināšanu un amatu prasmju saglabāšanu, praktizēšanu, dokumentēšanu, izpēti, popularizēšanu, pārnesi, kā arī to integrāciju tūrisma aktivitātēs;
  • bērnu un jauniešu iesaisti kultūras projektu aktivitātēs un radošajos procesos;
  • kultūras darbinieku, amatnieku kapacitātes celšanu (semināri, pieredzes apmaiņa, apmācības u.c.);
  • Vidzemes, tās kultūrtelpu un novadu savdabību atainojošu un popularizējošu pasākumu nodrošināšanu;
  • sabiedrības līdzdalību kultūras procesā – kvalitatīvas kultūras norises vietējo kopienu veidošanai;
  • ar latviešu valodas paveidu, tai skaitā latgaliešu rakstu valodas, kā arī ar lībiešu valodas apzināšanu, praktizēšanu un popularizēšanu saistītu iniciatīvu un projektu realizāciju.

Kultūras projektu īstenošana paredzēta Vidzemes vēsturiskās zemes teritorijā (izņemot Rīgas valstspilsētu).

Kultūras programmas projektu konkursā atbalstu varēs saņemt kultūras projekti, kuri būs sagatavoti atbilstoši programmas Nolikumam, mērķim un prioritātēm un kurus plānots īstenot laika posmā no 2024. gada 1. maija līdz 2024. gada 15. decembrim.

Projekta pieteikumus saskaņā ar VPR noteikto konkursa beigu termiņu (2024. gada 27. marts plkst. 17.00) var iesniegt tikai elektroniskajā projektu pieteikumu formā vietnē balso.vidzeme.lv. Projekta iesniedzējs piekļūst iespējai iesniegt projekta pieteikumu, apstiprinot savu identitāti ar www.latvija.lv autentifikācijas līdzekļiem.

Konkursa Nolikums ar pielikumiem atrodams šeit.

Aicinām projektu iesniedzējus rūpīgi iepazīties ar “Vidzemes kultūras programmas 2024” Nolikumu un pieteikumam nepieciešamajiem dokumentiem, jo projekti, kuri neatbildīs kādam no administratīvajiem kritērijiem, netiks izvērtēti un nevarēs pretendēt uz atbalstu.

Gala lēmumu par finansējuma piešķiršanu “Vidzemes kultūras programmas 2024” ietvaros pieņems Valsts kultūrkapitāla fonds saskaņā ar ekspertu komisijas sagatavoto lēmumu. Paziņojums par lēmumu tiks publicēts Vidzemes plānošanas reģiona mājas lapā www.vidzeme.lv, VKKF mājaslapā vkkf.lv un vietnē balso.vidzeme.lv.

12. martā plkst. 10.00 tiešsaistes platformā ZOOM notiks seminārs “Vidzemes kultūras programmas 2024” projektu pieteicējiem. Semināra laikā varēs iegūt informāciju un saņemt konsultācijas par projektu pieteikumu sagatavošanu un pieteikumu vietnes balso.vidzeme.lv darbību. Seminārā piedalīsies arī LNKC Vēsturisko zemju un nemateriālā kultūras mantojuma nodaļas pārstāvji. Reģistrēšanās semināram līdz 11.marta plkst. 17.00 ŠEIT.

Jautājumiem par projektu pieteikumu sagatavošanu un vietnes balso.vidzeme.lv darbību: Ieva Zemīte, Vidzemes kultūras programmas koordinatore, tel. +371 29224494, .

Informāciju sagatavoja:
Zane Kaķe,

Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciāliste