Izsludina nomas tiesību izsoli zemes vienības daļai nekustamā īpašumā “Malvīnes”, Vilpulkas pagastā

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Malvīnes”, Vilpulkas pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošās zemes vienības daļas pirmo mutisko nomas tiesību izsoli.

Izsoles objekts – zemes vienības daļa 2,38 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 9694 002 0305.

Izsoles objekta nomas tiesību sākumcena vienam gadam noteikta 329,93 EUR bez PVN.

Izsoles solis objektam – 20,00 EUR.

Nomas objekta izmantošanas veids – lauksaimniecības vajadzībām.

Nomas termiņš – seši gadi.

Izsoles veids – pirmā zemes nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Lai piedalītos izsolē, nomas tiesību pretendentiem jāsamaksā nodrošinājuma nauda 20,00 EUR apmērā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2023.gada 4.septembrim plkst.17.00. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami klātienē Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai Rūjienas apvienības pārvaldē Raiņa ielā 3, Rūjienā, nosūtot pa pastu Valmieras novada pašvaldībai Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu , parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Pēc izsoles noteikumos minēto dokumentu iesniegšanas, pretendentam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība izsolei.

Izsole notiks 2023.gada 6.septembrī plkst.10.20 Valmieras novada pašvaldības Rūjienas apvienības pārvaldē Raiņa ielā 3, Valmierā, Valmieras novadā. Izsoles rīkotājam ir tiesības vienpusēji mainīt izsoles norises vietu, par to paziņojot reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.

Izsoles uzvarētājs, slēdzot ar pašvaldību zemes nomas līgumu, veic vienreizēju maksājumu 144,00 EUR apmērā, lai kompensētu pašvaldībai pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu.

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Rūjienas apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Sabīne Gaile, tālrunis +371 64216046, e-pasts: 

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit:

Papildināts – nekustamā īpašuma – zemes vienības daļas “Malvīnes”, Vilpulkas pagastā, Valmieras novadā, kadastra apzīmējums 9694 002 0305, iznomājamā platība 2,38 ha pirmā nomas tiesību izsole 06.09.2023. ir beigusies bez rezultāta, jo netika saņemts neviens nomas tiesību pretendenta pieteikums.