Izsludina nomas tiesību izsoli uz nekustamā īpašuma „Naukšēnu muiža” nedzīvojamo telpu nomas tiesību iegūšanu

01.12.2022

PAPILDINĀTS

Par nekustamā īpašuma „Naukšēnu muiža”, Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Valmieras novads, saimniecības ēkas (kadastra apzīmējums 9672 006 0336 013), nedzīvojamo telpu, PIRMĀS RAKSTISKĀS NOMAS TIESĪBU IZSOLES REZULTĀTU

Nekustamā īpašuma – „Naukšēnu muiža”, Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Valmieras novads, saimniecības ēkas (kadastra apzīmējums 9672 006 0336 013), nedzīvojamo telpu ar kopējo platību 234,5 m2, 23.11.2022. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PADTEX INSULATION”, reģistrācijas Nr.44103028772, ar nosolīto telpu nomas maksu 1,10 euro/m2 mēnesī plus pievienotās vērtības nodoklis.


Valmieras novada pašvaldība izsludina pirmo rakstisko nomas tiesību izsoli uz nekustamā īpašuma „Naukšēnu muiža”, Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Valmieras novads, saimniecības ēkas (kadastra apzīmējums 9672 006 0336 013) nedzīvojamo telpu nomas tiesību iegūšanu

 1. Nomas objekts – nekustamā īpašuma – „Naukšēnu muiža”, Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Valmieras novads, saimniecības ēkas (kadastra apzīmējums 9672 006 0336 013) nedzīvojamas telpas  ar kopējo platību 234,5 m2, kuras nomas tiesības tiek izsolītas rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk – Izsole),
  1. Izsoles nosacītā nomas maksa – nomas tiesību izsoles sākuma cena par 1 m2  telpas ir 1,00 euro/m² bez PVN mēnesī;
  1. Izsoles solis – 0,10 EUR (desmit centi) par 1 m² telpu bez pievienotās vērtības nodokļa;
 2. Papildus nomas maksai nomnieks veic maksājumus par apkuri proporcionāli iznomātās Telpas platībai; par elektroapgādi, ūdensapgādi un kanalizāciju – par faktiski patērēto apjomu atbilstoši skaitītāja rādījumiem, pamatojoties uz Iznomātāja iesniegtajiem rēķiniem. Maksājumus par sadzīves atkritumu izvešanu Nomnieks veic patstāvīgi, saskaņā ar pakalpojuma sniedzēju noslēgto līgumu.
 3. Nomas objekta nomas termiņš – 2 (divi) gadi.
 4. Nomas objekta iznomāšanas mērķis – komercdarbības veikšana.
 5. Izsoles veids – nekustamā īpašuma pirmā rakstiskā izsole ar augšupejošu soli.
 6. Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš – līdz 2022.gada 21.novembrim plkst.17.00. Pieteikumi un dokumenti klātienē iesniedzami Valmieras novada pašvaldībā Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, vai Naukšēnu apvienības pārvaldē “Pagasta nams”, Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Valmieras novads, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00; vai nosūtot pa pastu Pašvaldībai uz adresi Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novads, LV-4201 (nodrošinot, ka tas tiek saņemts līdz šajā punktā noteiktajam termiņam)
 7. Izsole notiks 2022.gada 23.novembrī plkst.10.15, Valmieras novada pašvaldības telpās, adrese Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā.
 8. Ar Nomas objektu var iepazīties klātienē, iepriekš sazinoties ar Pašvaldības Naukšēnu apvienības pārvaldes nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciālistu Didzi Čākuru, tālrunis +371 29293630, e-pasts: un vienojoties par apskates laiku un norisi.