Izsludina nomas tiesību izsoli nedzīvojamām pagrabstāva telpām Nr.111, Nr.112, Nr.113 “Jeru skolā”, Endzelē, Jeru pagastā

Valmieras novada pašvaldība izsludina pirmo rakstisko nomas tiesību izsoli par nekustamā īpašuma “Jeru skola”, Endzelē, Jeru pagastā, Valmieras novadā, ēkas ar kadastra apzīmējumu 9658 004 0221 001, nedzīvojamu pagrabstāva telpu Nr.111, Nr.112, Nr.113 nomas tiesību iegūšanu.

 1. Nomas objekts – nekustamā īpašuma – “Jeru skola”, Endzelē, Jeru pagastā, Valmieras novadā, ēkas ar kadastra apzīmējumu 9658 004 0221 001, nedzīvojamas pagrabstāva telpas Nr.111, Nr.112, Nr.113 ar kopējo platību 28,0 m2, kuru nomas tiesības tiek izsolītas pirmajā rakstiskā nomas tiesību izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk – Izsole),
  1. 1. Izsoles nosacītā nomas maksa (izsoles sākuma cena) par 1 m2  telpas ir 0,50 EUR bez PVN mēnesī;
  1. 2. Izsoles solis – 0,10 EUR par 1 m² telpu bez PVN;
 2. Papildus nomas maksai nomnieks veic maksājumus par elektroapgādi – atbilstoši individuālā skaitītāja rādījumiem. Maksājumus par sadzīves atkritumu izvešanu Nomnieks veic patstāvīgi, pamatojoties uz ar pakalpojuma sniedzēju noslēgto līgumu.
 3. Nomas objekta nomas termiņš – 3 (trīs) gadi.
 4. Nomas objekta iznomāšanas mērķis – komercdarbības veikšana (biroja telpas), pakalpojumu, kas nav saistīti ar sabiedrisko ēdināšanu, sniegšanas telpas.
 5. Izsoles veids – nekustamā īpašuma pirmā rakstiskā nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli.
 6. Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš – līdz 2023.gada 4.septembrim plkst.17.00. Pieteikumi un dokumenti klātienē iesniedzami Valmieras novada pašvaldībā Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, vai Rūjienas apvienības pārvaldē Raiņa ielā 3, Rūjienā, Valmieras novadā, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00; vai nosūtot pa pastu Pašvaldībai uz adresi Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novads, LV-4201 (nodrošinot, ka tas tiek saņemts līdz šajā punktā noteiktajam termiņam)
 7. Izsole notiks 2023.gada 6.septembrī plkst.10.10, Valmieras novada pašvaldības Rūjienas apvienības pārvaldes ēkā, Raiņa ielā 3, Rūjienā, Valmieras novadā, otrā stāva zālē.
 8. Ar Nomas objektu var iepazīties klātienē, iepriekš sazinoties ar Pašvaldības Rūjienas apvienības pārvaldes saimnieciskās nodaļas vadītāju Dairi Lāci, tālrunis +371 25662217, e-pasts: un vienojoties par apskates laiku un norisi.

Papildināts – nekustamā īpašuma – “Jeru skola”, Endzele, Jeru pagastā, Valmieras novadā, ēkas, kadastra apzīmējums 9658 004 0221 001, nedzīvojamo telpu Nr.111, Nr.112, Nr.113 ar kopējo platību 28,00 m 2 , 06.09.2023. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir Rūjienas novada Jeru pagasta Intara Teļšinska zemnieku saimniecība “STENDES”, reģistrācijas Nr.44101006893, ar nosolīto telpu nomas maksu 0,60 euro/m 2 mēnesī plus pievienotās vērtības nodoklis.