Izsludina nomas tiesību izsoli 2.stāva nedzīvojamai telpai Nr.10, Pentes ielā 2, Rūjienā

Valmieras novada pašvaldība izsludina pirmo rakstisko nomas tiesību izsoli par nekustamā īpašuma Pentes iela 2, Rūjienā, Valmieras novadā, administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 9615 006 1901 001, 2.stāva nedzīvojamās telpas Nr.10 nomas tiesību iegūšanu.

 1. Nomas objekts – nekustamā īpašuma – Pentes ielā 2, Rūjienā, Valmieras novads, kadastra Nr.9615 006 1901, ēkas ar kadastra apzīmējumu 9615 006 1901 001, 2.stāva nedzīvojama telpa Nr.10 ar kopējo platību 25,6 m2, kuras nomas tiesības tiek izsolītas pirmajā rakstiskā nomas tiesību izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk – Izsole),
  1. 1. Izsoles nosacītā nomas maksa (izsoles sākuma cena) par 1 m2  telpas ir 1,10 EUR bez PVN mēnesī;
  1. 2. Izsoles solis – 0,10 EUR par 1 m² telpu bez PVN;
 2. Papildus nomas maksai nomnieks veic maksājumus par apkuri un elektroapgādi, proporcionāli iznomātās Telpas platībai; par ūdensapgādi un kanalizāciju – 10% apjomā no mēnesī faktiski kopējā patērētā apjoma atbilstoši skaitītāja rādījumiem, pamatojoties uz Iznomātāja iesniegtajiem rēķiniem. Maksājumus par sadzīves atkritumu izvešanu Nomnieks veic patstāvīgi, pamatojoties uz ar pakalpojuma sniedzēju noslēgto līgumu.
 3. Nomas objekta nomas termiņš – 3 (trīs) gadi.
 4. Nomas objekta iznomāšanas mērķis – komercdarbības veikšana (biroja telpas), pakalpojumu, kas nav saistīti ar sabiedrisko ēdināšanu, sniegšanas telpas.
 5. Izsoles veids – nekustamā īpašuma pirmā rakstiskā nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli.
 6. Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš – līdz 2023.gada 4.septembrim plkst.17.00. Pieteikumi un dokumenti klātienē iesniedzami Valmieras novada pašvaldībā Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, vai Rūjienas apvienības pārvaldē Raiņa ielā 3, Rūjienā, Valmieras novadā, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00; vai nosūtot pa pastu Pašvaldībai uz adresi Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novads, LV-4201 (nodrošinot, ka tas tiek saņemts līdz šajā punktā noteiktajam termiņam)
 7. Izsole notiks 2023.gada 6.septembrī plkst.10.00, Valmieras novada pašvaldības Rūjienas apvienības pārvaldes ēkā, Raiņa ielā 3, Valmierā, Valmieras novadā, otrā stāva zālē.
 8. Ar Nomas objektu var iepazīties klātienē, iepriekš sazinoties ar Pašvaldības Rūjienas apvienības pārvaldes saimnieciskās nodaļas vadītāju Dairi Lāci, tālrunis +371 25662217, e-pasts: un vienojoties par apskates laiku un norisi.

Papildināts – Nekustamā īpašuma – Pentes ielā 2, Rūjienā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9615 006 1901, ēkas, kadastra apzīmējums 9615 006 1901 001, nedzīvojamās telpas Nr.10 ar kopējo platību 25,60 m 2 , 06.09.2023. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir fiziska persona ar nosolīto telpu nomas maksu 1,20 euro/m 2 mēnesī plus pievienotās vērtības nodoklis.