Izsludina nekustamā īpašuma “Māras”, Ķoņu pagastā zemes vienības elektronisko izsoli

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Māras”, Ķoņu pagastā, Valmieras novadā.

Izsoles objekts – zemes vienība 1,28 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 9666 005 0184 un divām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 9666 005 0184 001 un 9666 005 0184 002.
Izsoles solis objektam – 50,00 EUR. Izsoles nodrošinājuma nauda – 420,00 EUR.

Samaksa par pirkumu veicama 14 dienu laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 03.10.2023. plkst.13:00 un noslēdzas 02.11.2023. plkst.13:00. Izsolei pretendenti var reģistrēties no 03.10.2023. plkst.13:00 līdz 23.10.2023. plkst. 23:59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 420,00 euro (četri simti divdesmit euro 00 centi), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “Māras izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu. Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit:

  1. Atskaite par nekustamā īpašuma “Māras”, Ķoņu pagastā novērtējumu.
  2. Līgums.
  3. Lēmums par nekustamā īpašuma atsivināšanu.
  4. Elektroniskās izsoles noteikumi.

Par nekustamā īpašuma apskati zvanīt 29405822, e-pasta adrese:

Par izsoles norisi zvanīt 64292229.

Papildus informācija: Valmieras novada pašvaldības mājaslapā: www.valmierasnovads.lv, sadaļā “IZSOLES”.