Izsludina nekustamā īpašuma “Klokuļļas”, Vilpulkas pagastā sastāvā esošās zemes vienības pirmo mutisko nomas tiesību izsoli

Jāņa Ķenča iela 3, Kocēnos

Papildināts 9.10.2023. Par nekustamā īpašuma “Klokuļļas”, Vilpulkas pagastā, Valmieras novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 9694 002 0136, pirmās mutiskās nomas tiesību izsoles rezultātu.

Nekustamā īpašuma “Klokuļļas”, Vilpulkas pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējums 9694 002 0136, kopējā platība 2,6 ha,  04.10.2023. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir Valmieras rajona Ipiķu pagasta Jāņa Šķestera zemnieka saimniecība “AVOTIŅI”, reģistrācijas Nr.44101022417, ar nosolīto augstāko zemes nomas maksu gadā 200,00 euro plus pievienotās vērtības nodoklis.

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Klokuļļas”, Vilpulkas pagastā sastāvā esošās zemes vienības pirmo mutisko nomas tiesību izsoli.

Izsoles objekts – zemes vienība 2,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 9694 002 0136.
Izsoles objekta nomas tiesību sākumcena vienam gadam noteikta 180,00 EUR bez PVN.
Izsoles solis objektam – 20,00 EUR.
Nomas objekta izmantošanas veids – lauksaimniecības vajadzībām.
Nomas termiņš – seši gadi.
Izsoles veids – pirmā zemes nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Lai piedalītos izsolē, nomas tiesību pretendentiem jāsamaksā nodrošinājuma nauda 20,00 EUR apmērā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2023.gada 3. oktobra plkst. 16.00. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami klātienē Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai Rūjienas apvienības pārvaldē Raiņa ielā 3, Rūjienā, nosūtot pa pastu Valmieras novada pašvaldībai Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu , parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Pēc izsoles noteikumos minēto dokumentu iesniegšanas, pretendentam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība izsolei.

Izsole notiks 2023. gada 4. oktobrī plkst. 10.15 Valmieras novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, administrācijas ēkas pirmā stāva sēžu zālē Izsoles rīkotājam ir tiesības vienpusēji mainīt izsoles norises vietu, par to paziņojot reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.

Izsoles uzvarētājs, slēdzot ar pašvaldību zemes nomas līgumu, veic vienreizēju maksājumu 90,00 EUR apmērā, lai kompensētu pašvaldībai pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu.

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Rūjienas apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Sabīne Gaile, tālrunis +371 64216046, e-pasts: 

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit:

  1. Nomas tiesību izsoles noteikumi;
  2. Zemes vienības robežu skice;
  3. Pieteikums izsolei;
  4. Zemes nomas līguma projekts.