Izsludina nekustamā īpašuma Jāņa Ķenča iela 2, Kocēnos, Kocēnu pagastā, sastāvā esošās zemes vienības daļas un ēkas sesto mutisko tiesību nomas izsoli

Papildināts 19.02.2024. izsole noslēgusies

Par nekustamā īpašuma Jāņa Ķenča iela 2, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošās zemes vienības daļas un ēkas sestās mutiskās nomas tiesību izsoles rezultātu.

Nekustamā īpašuma Jāņa Ķenča iela 2, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9664 008 0244, 10759/11091 domājamā daļa no kopplatības 2286 m2 (2218 m2), ēka ar kadastra apzīmējumu 9664 008 0244 001, platība 1075,9 m2, sestā nomas tiesību izsole 15.02.2024. ir beigusies bez rezultāta, jo netika saņemts neviens nomas tiesību pretendenta pieteikums.


Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Jāņa Ķenča iela 2, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošās zemes vienības daļas un ēkas sesto mutisko nomas tiesību izsoli.

Izsoles objekts: zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9664 008 0244, 10759/11091 domājamā daļa no kopplatības 2286 m2 (2218 m2), ēka ar kadastra apzīmējumu 9664 008 0244 001, platība 1075,9 m2 (turpmāk – izsoles objekts), kas tiek izsolīts atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk – izsole).

 • Izsoles objekta nomas tiesību izsoles sākumcena mēnesim noteikta  – 1,25 EUR/m2 (viens euro, 25 centi) par vienu ēkas m2 (bez PVN).
 • Izsoles solis izsoles objektam – 0,10 EUR.
 • Nomas objekta izmantošanas mērķis – komercdarbība (ražošana, pakalpojumu sniegšana).
 • Nomas termiņš – 12 gadi.
 • Izsoles veids – izsoles objekta sestā atklāta mutiska nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2024. gada 12. februārim plkst. 17.00. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami klātienē Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai Kocēnu apvienības pārvaldē Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, nosūtot pa pastu Valmieras novada pašvaldībai Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu , parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Pēc izsoles noteikumos minēto dokumentu iesniegšanas, pretendentam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība izsolei.

Izsole notiks 2024. gada 15. februārī plkst. 10.00, Valmieras novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, administrācijas ēkas 1. stāva zālē. Izsoles rīkotājam līdz 2024.gada 12.februārim plkst.17.00 ir tiesības vienpusēji mainīt izsoles norises vietu, par to paziņojot reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Kocēnu apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Gunta Liepiņa, tālrunis +371 29218297, e-pasts: .

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit:

 1. Nomas tiesību izsoles noteikumi;
 2. Izsoles objekta zemes robežu plāns;
 3. Izsoles objekta telpu plāni;
 4. Pieteikums izsolei;
 5. Nekustamā īpašuma nomas līguma projekts;
 6. Izsoles objekta tehniskās apsekošanas atzinums.