Papildināts. Izsludina nekustamā īpašuma Jāņa Ķenča iela 2, Kocēnos, Kocēnu pagastā, sastāvā esošās zemes vienības daļas un ēkas otro mutisko tiesību nomas izsoli

30.10.2023. Par nekustamā īpašuma Jāņa Ķenča iela 2, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošās zemes vienības daļas un ēkas OTRĀS MUTISKĀS NOMAS TIESĪBU IZSOLES REZULTĀTU:

Nekustamā īpašuma Jāņa Ķenča iela 2, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9664 008 0244, 10759/11091 domājamā daļa no kopplatības 2286 m 2 (2218 m 2 ), ēka ar kadastra apzīmējumu 9664 008 0244 001, platība 1075,9 m 2 , otrā nomas tiesību izsole 25.10.2023. ir beigusies bez rezultāta, jo netika saņemts neviens nomas tiesību pretendenta pieteikums.

Izsoles objekts: zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9664 008 0244, 10759/11091 domājamā daļa no kopplatības 2286 m2 (2218 m2), ēka ar kadastra apzīmējumu 9664 008 0244 001, platība 1075,9 m2 (turpmāk – izsoles objekts), kas tiek izsolīts atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk – izsole).

Izsoles objekta nomas tiesību izsoles sākumcena mēnesim noteikta  – 1,25 EUR/m2 (viens euro, 25 centi) par vienu ēkas m2 (bez PVN).
Izsoles solis izsoles objektam – 0,10 EUR.
Nomas objekta izmantošanas mērķis – komercdarbība (ražošana, pakalpojumu sniegšana).
Nomas termiņš – 12 gadi.
Izsoles veids – otrā izsoles objekta nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2023. gada 23. oktobrim plkst. 17.00. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami klātienē Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai Kocēnu apvienības pārvaldē Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, nosūtot pa pastu Valmieras novada pašvaldībai Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu , parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Pēc izsoles noteikumos minēto dokumentu iesniegšanas, pretendentam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība izsolei.

Izsole notiks 2023. gada 25. oktobrī plkst. 10.00, Valmieras novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, administrācijas ēkas 1.stāva zālē. Izsoles rīkotājam līdz 2023. gada 23. oktobrim plkst. 17.00 ir tiesības vienpusēji mainīt izsoles norises vietu, par to paziņojot reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit:

  1. Nomas tiesību izsoles noteikumi;
  2. Izsoles objekta zemes robežu plāns;
  3. Izsoles objekta telpu plāni;
  4. Pieteikums izsolei;
  5. Nekustamā īpašuma nomas līguma projekts;
  6. Izsoles objekta tehniskās apsekošanas atzinums.

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos: Valmieras novada pašvaldības Kocēnu apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Gunta Liepiņa, tālrunis +371 29218297, e-pasts: .

Kontaktpersona uzņēmējdarbības atbalsta jautājumos: Valmieras novada pašvaldības vecākā uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste Inita Niedzviedze, tālrunis +371 64207157, e-pasts: .