Izsludina nekustamā īpašuma “Dauguļu skola” Dauguļos, Dikļu pagastā elektronisko izsoli

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Dauguļu skola”, Dauguļos, Dikļu pagastā, Valmieras novadā.

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Dauguļu skola”, Dauguļos, Dikļu pagastā, Valmieras novadā.

Izsoles objekts – kadastra numurs 9652 006 0177, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9652 006 0177 platībā 3,45 ha un ēkas ar kadastra apzīmējumu 9652 006 0177 001, 9652 006 0177 003, 9652 006 0177 004, 9652 006 0177 005, 9652 006 0177 006, 9652 006 0177 007 un 9652 006 0177 008. Izsoles objekta nomas tiesību sākumcena 202 000, 00 EUR bez PVN.
Izsoles solis objektam – 1000,00 EUR. Izsoles nodrošinājuma nauda – 20200,00 EUR.

Samaksa par pirkumu veicama mēneša laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 03.10.2023. plkst.13:00 un noslēdzas 02.11.2023. plkst.13:00. Izsolei pretendenti var reģistrēties no 03.10.2023. plkst.13:00 līdz 23.10.2023. plkst. 23:59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 20 200,00 euro (divdesmit tūkstoši divi simti euro un 00 centi), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi ““Dauguļu skola” – izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit:

  1. Vērtējums.
  2. Lēmums par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai.
  3. Elektroniskās izsoles noteikumi.
  4. Līgums.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Nekustamais īpašums ir apskatāms dabā, sazinoties ar Daini Skuteli pa tālruni 26072148

Par izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese: .

Papildus informācija: Valmieras novada pašvaldības mājaslapā: www.valmierasnovads.lv, sadaļā “IZSOLES”.