Izsludina nekustamā īpašuma “Aramzeme pie Gaidām”, Jeru pagastā, zemes vienības daļas pirmo mutisko nomas tiesību izsoli

Papildināts 19.02.2024. izsole noslēgusies

Par nekustamā īpašuma “Aramzeme pie Gaidām”, Jeru pagastā, Valmieras novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 9658 004 0245 pirmās mutiskās nomas tiesību izsoles rezultātu.

Nekustamā īpašuma “Aramzeme pie Gaidām”, Jeru pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9658 004 0245, daļai ar kopējo platību 2,74 ha,  15.02.2024. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Nurmi”, reģistrācijas Nr.44103061847, ar nosolīto augstāko zemes nomas maksu gadā 198,00 euro plus pievienotās vērtības nodoklis.


Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Aramzeme pie Gaidām”, Jeru pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošās zemes vienības daļas pirmo mutisko nomas tiesību izsoli.

  • Izsoles objekts – zemes vienības daļa 2,74 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 9658 004 0245.
  • Izsoles objekta nomas tiesību sākumcena vienam gadam noteikta 178,00 EUR bez PVN.
  • Izsoles solis objektam – 20,00 EUR.
  • Nomas objekta izmantošanas veids – lauksaimniecības vajadzībām.
  • Nomas termiņš – seši gadi.
  • Izsoles veids – pirmā zemes nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Lai piedalītos izsolē, nomas tiesību pretendentiem jāsamaksā nodrošinājuma nauda 20,00 EUR apmērā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2024. gada 12. februārim plkst. 17.00. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami klātienē Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai Rūjienas apvienības pārvaldē Raiņa ielā 3, Rūjienā, nosūtot pa pastu Valmieras novada pašvaldībai Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: , parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Pēc izsoles noteikumos minēto dokumentu iesniegšanas, pretendentam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība izsolei.

Izsole notiks 2024. gada 15. februārī plkst. 10.20, Valmieras novada pašvaldības administrācijas ēkas, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, pirmā stāva zālē. Izsoles rīkotājam ir tiesības vienpusēji mainīt izsoles norises vietu, par to paziņojot reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.

Izsoles uzvarētājs, slēdzot ar pašvaldību zemes nomas līgumu, veic vienreizēju maksājumu 70,00 EUR apmērā, lai kompensētu pašvaldībai pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu.

Pretendentu ievērībai: zemes vienības daļai ir ierobežota piekļuve. Izsoles uzvarētājs patstāvīgi vienojas ar blakus esošo zemju īpašniekiem vai nomniekiem par piekļuvi zemes vienības daļai.

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Rūjienas apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Sabīne Gaile, tālrunis +371 64216046, e-pasts: 

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit:

  1. Nomas tiesību izsoles noteikumi;
  2. Zemes vienības daļas robežu skice;
  3. Pieteikums izsolei;
  4. Zemes nomas līguma projekts.