Paziņojums par elektronisko izsoli dzīvokļa īpašumam Lucas ielā 2A-8, Valmierā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Lucas ielā 2A-8, Valmierā, Valmieras novadā (kadastra Nr.9601 900 8731, kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 36.5 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 9601 010 0202 001 008), 365/3008 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 9601 010 0202 001) un 365/3008 kopīpašuma domājamām daļām no zemes ar kadastra apzīmējums 9601 010 0202.

Sākumcena – 9600,00 eiro, solis – 100.00 eiro, izsoles nodrošinājuma nauda – 960,00 eiro.

Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 03.10.2023. plkst. 13.00 un noslēdzas 02.11.2023. plkst.13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 03.10.2023. plkst.13.00 līdz 23.10.2023. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 960,00 eiro (deviņi simti sešdesmit euro), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “Lucas ielā 2A-8, Valmierā izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamā īpašuma apskati zvanīt 64292229. Par izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese: .

Ar izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit:

  1. Lēmums;
  2. Izsoles noteikumi;
  3. Līguma projekts;
  4. Novērtējums