Izsludina elektronisko izsoli dzīvokļa īpašumam “Lazdas”-3, Burtnieku pagastā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam “Lazdas” – 3, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā.

Izsoles objekts – kadastra Nr. 9648 900 0226, kas sastāv no divistabu dzīvokļa, ar kopējo platību 58,3 m2, un 583/11903 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 9648 009 0053 001) un zemes (kadastra apzīmējums 9648 009 0053. Izsoles objekta nomas tiesību sākumcena 12960,00 EUR bez PVN.
Izsoles solis objektam – 100 EUR. Izsoles nodrošinājuma nauda – 1296,00 EUR.

Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 03.10.2023. plkst.13:00 un noslēdzas 02.11.2023. plkst.13:00. Izsolei pretendenti var reģistrēties no 03.10.2023. plkst.13:00 līdz 23.10.2023. plkst. 23:59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 1296,00 euro (viens tūkstotis divi simti deviņdesmit seši euro), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “Lazdas-3 izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu. Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit:

  1. Lēmums.
  2. Elektroniskās izsoles noteikumi.
  3. Līgums.
  4. Atskaite par “Lazdas”-3, Burtnieku pagastā novērtējumu.

Par nekustamā īpašuma apskati zvanīt 22017227. 

Par izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese: .

Papildus informācija: Valmieras novada pašvaldības mājaslapā: www.valmierasnovads.lv, sadaļā “IZSOLES”.