Izsludina atkārtotu elektronisko izsoli dzīvokļa īpašumam “Doktorāts Dauguļi”-5 Dauguļu pagastā

Valmieras novada pašvaldība rīko atkārtotu elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam “Doktorāts Dauguļi”-5, Dauguļos, Dikļu pagastā, Valmieras novadā.

Izsoles objekts – kadastra Nr. 9652 900 0150), kas sastāv no vienas istabas dzīvokļa, ar kopējo platību 37,6 m2, un 385/3141 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 9652 006 0137 001) un zemes (kadastra apzīmējums 9652 006 0137. Izsoles objekta nomas tiesību sākumcena 200,00 EUR bez PVN.
Izsoles solis objektam – 50 EUR. Izsoles nodrošinājuma nauda – 20,00 EUR.

Samaksa par pirkumu veicama 14 dienu laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 03.10.2023. plkst.13:00 un noslēdzas 02.11.2023. plkst.13:00. Izsolei pretendenti var reģistrēties no 03.10.2023. plkst.13:00 līdz 23.10.2023. plkst. 23:59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 20.00 euro (divdesmit euro), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “Doktorāts Dauguļi – 5 izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit:

  1. Atskaite par dzīvokļa īpašuma “Dokotorāts Dauguļi”-5, Dauguļu pagastā novērtējumu.
  2. Lēmums.
  3. Elektroniskās izsoles noteikumi.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamā īpašuma apskati zvanīt 27321437.

Par izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese: .

Papildus informācija: Valmieras novada pašvaldības mājaslapā: www.valmierasnovads.lv, sadaļā “IZSOLES”.