Izsludina apbūves tiesību izsoli Valmieras Industriālā parka 26 ha zemes vienībai

Valmieras novada pašvaldība izsludina pirmo mutisko apbūves tiesību izsoli Valmieras Industriālā parka zemes vienībai ar platību 26 ha (kadastra apzīmējums 9662 003 0137), kas izmantojama kā ražošanas objektu apbūves zeme. Zemesgabals ir atmežots un neapbūvēts, bez izbūvētiem publiskas infrastruktūras elementiem un ir piemērots inovatīvas darbības profila komersantiem ar autonomām apgādes sistēmām. 

Iegūstot tiesības izmantot Valmieras Industriālā parka teritorijas daļu atklātā apbūves tiesību izsolē, komersanti varēs veikt iekšējo inženiertīklu izbūvi, ražošanas ēku būvniecību, kā arī veikt teritorijas labiekārtošanu. Apbūves tiesību līguma termiņš paredzēts no 60 līdz 70 gadiem atbilstoši nomnieka investīciju apjomam. 

Valmieras Industriālā parka attīstība tiek balstīta Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2022.-2038. gadam, Valmieras novada attīstības programmā 2022.-2028. gadam un Valmieras Industriālā parka attīstības stratēģijā, kas ietver arī nosacījumus potenciālajiem investoriem, definējot darbības nozares, vidējo atalgojumu nodarbinātajiem, nepieciešamību ražošanas tehnoloģijā ievērot materiālu apriti vai izpildīt klimatneitrālu un zaļu produktu ražošanas nosacījumus. Detalizētāk ar prasībām izsoles pretendenti var iepazīties izsoles noteikumos un to pielikumos. 

Izsole notiks 2024. gada 5. jūlijā plkst. 11.00 Valmieras novada pašvaldības administrācijas ēkā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, 1. stāva zālē. Pieteikums dalībai izsolei  iesniedzams Valmieras novada pašvaldībā līdz 2024. gada 28. jūnija plkst. 16.00:

  1. personīgi nododot Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., LV-4201, pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00; 
  2. nosūtot pa pastu izsoles rīkotājam uz adresi Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., LV-4201 (nodrošinot, ka tas tiek saņemts līdz 28.06.2024. plkst. 16.00) vai
  3. nosūtot pieteikumu elektroniski, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, uz pašvaldības e-pastu: .

Apbūves tiesību pretendenti ar izsoles noteikumiem un to pielikumiem var iepazīties šeit:

Apbūves tiesību izsoles noteikumi
Zemesgabala shēma
Apbūves tiesību līguma projekts
Pieteikums dalībai mutiskā izsolē
Par izsoles objektu publicējamā informācija

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vecākā nekustamā īpašumu speciāliste telpu nomas jautājumos Evija Stračinska, tālrunis +371 25618630, e-pasts: .

Līdz 2024. gada 28. jūnija plkst.12.00 var iepazīties ar Valmieras Industriālā parka teritoriju dabā, vismaz divas darba dienas iepriekš piesakoties un saskaņojot to ar Valmieras novada pašvaldības izpilddirektora vietnieku – Valmieras novada Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāju Sandi Svarinski, e-pasts: , tālrunis + 371 64207132, +371 26307289.

Kontaktpersona uzņēmējdarbības atbalsta jautājumos: Valmieras novada pašvaldības vecākā uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste Inita Niedzviedze, tālrunis +371 64207157, e-pasts: .