Iznomā lauksaimniecības zemi 0,6132 ha platībā “Jaunoši”, Skaņkalnes pagastā

Valmieras novada pašvaldība iznomā zemes vienību “Jaunoši”, Skaņkalnes pagastā, Valmieras novadā, kadastra apzīmējums 9684 002 0162, 0,6132 ha platībā, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz 6 gadiem.

Nomas maksa 37,00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli. Nomnieks, slēdzot ar pašvaldību zemes nomas līgumu, veic vienreizēju maksājumu 90,00 EUR apmērā, lai kompensētu pašvaldībai pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu.

Interesenti var pieteikties līdz 2024. gada 15. februārim, iesniedzot pieteikumu (iesniegumu) Valmieras novada pašvaldībā. Pieteikumus var iesniegt elektroniski vai papīra formātā Valmieras novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai Mazsalacas apvienības pārvaldē, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā. Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā tiek rīkota nomas tiesību izsole.

Kontaktpersona: Mazsalacas apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Dace Stepanova, tālrunis: 64207845, e-pasts:

Nomas objekts:

Zemes vienības kadastra apzīmējumsAdreseKopplatība (ha)Iznomājamā platība (ha)
9684 002 0162“Jaunoši”,Skaņkalnes pagasts, Valmieras novads0,61320,6132

Nekustamā īpašuma Jaunoši, Skaņkalnes pagastā, Valmieras novadā, kadastra Nr. 9684  002 0162, zemes vienības, kadastra apzīmējums 9684 002 0162, robežu shēma, 0,6132 ha platībā