Izmaiņas mājokļa pabalsta aprēķinā

No šī gada 1. jūnija garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summai mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanai mājsaimniecībām piemēros dažādus koeficientus atkarībā no mājsaimniecības sastāva:

  • atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai vai atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti – koeficientu 2,5;
  • mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti, – koeficientu 2;
  • mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti un bērni, – koeficients 2;
  • pārējām mājsaimniecībām – koeficientu 1,5.

Savukārt aprēķinot mājokļa pabalstu cietā kurināmā iegādei, atbilstoši izdevumus apliecinošajā dokumentā norādītajai summai par cietā kurināmā iegādi, no šī gada 1. jūnija varēs saņemt atbalstu ne vairāk kā 6 EUR apmērā par mājokļa kvadrātmetru kalendārajā gadā. Energoresursu cenu ārkārtējā pieauguma dēļ līdz šī gada 31. maijam ir spēkā likme 12 EUR apmērā par mājokļa kvadrātmetru.

Minētās izmaiņas nosaka grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likums.

Mājokļa platība, kuru ņem vērā, apmaksājot izdevumus par apkuri (arī par dzīvojamo telpu īri, dzīvojamās mājas pārvaldīšanu):

  • no mājokļa kopējās platības – 32 m2 vienai personai mājsaimniecībā un 18 m2 – katrai nākamajai personai mājsaimniecībā;
  • visu mājokļa platību – ja tas ir vienistabas mājoklis vai istaba kopīpašnieku mājoklī; vai arī divistabu mājoklī dzīvo un dzīvesvietu deklarējusi viena vai vairākas personas, kurām noteikta I vai II grupas invaliditāte, vai viena vai vairākas personas, kuras sasniegušas valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu.

Mājokļa pabalsta aprēķinā kopējo cietā kurināmā iegādes izmaksu summu iekļauj viena mēneša mājsaimniecības izdevumos. Vēršam uzmanību, ka mājokļa pabalsts cietā kurināmā iegādei tiek aprēķināts tikai pēc izdevumus apliecinoša dokumenta, čeka vai kvīts par cietā kurināmā iegādi iesniegšanas.

Atgādinām, ka priekšnosacījums mājokļa pabalsta saņemšanai ir mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšana. Pieteikties pabalstam, iepriekš pierakstoties klātienes konsultācijai, aicinām Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldē (Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV–4201) un vēršoties pie sociālajiem darbiniekiem novada pilsētās un pagastos. Sociālo darbinieku kontaktinformācija atrodama ŠEIT.