Izglītības iestāžu pašpārvaldēm iespēja iegūt finansējumu iniciatīvā “Kontakts”

Izglītības iestāžu pašpārvaldēm iespēja iegūt finansējumu iniciatīvā “Kontakts”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) aicina Latvijas skolu pašpārvaldes līdz 2023. gada 5. februārim pieteikties iniciatīvai izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts”.

Iniciatīva “Kontakts” tiek īstenota Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros ar mērķi stiprināt izglītības iestāžu (vispārizglītojošo skolu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu) pašpārvalžu attīstību. Iniciatīvas ietvaros izglītības iestāžu pašpārvalžu komandām ar jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem kopā ar atbalsta personu būs iespējams:

  • piedalīties trīs dienu mācībās par līdzdalību un iniciatīvu projektu rakstīšanu;
  • piedalīties ideju projektu konkursā un saņemt finansējumu projektu īstenošanai.

Iniciatīvas “Kontakts” ietvaros tiks stiprināts pašpārvalžu tīkls Latvijas izglītības iestādēs, sekmējot jauniešu aktīvu pilsonisko līdzdalību un veicinot izpratni par dažādu jauniešu ar ierobežotām iespējām grupām. Tajā plānots iesaistīt līdz 119 izglītības iestāžu pašpārvalžu komandām no dažādiem Latvijas novadiem un valstspilsētām, kā arī sniegt atbalstu 100 skolu iniciatīvu īstenošanai.

Iniciatīvā “Kontakts” aicinātas pieteikties vispārizglītojošo skolu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pašpārvalžu komandas, kas sastāv no trīs 13 līdz 25 gadus veciem pašpārvalžu pārstāvjiem un atbalsta personas – skolotāja, jaunatnes darbinieka vai cita mentora. Komandām mācībās jāizstrādā projekta ideja un jāiesniedz tā savas pašvaldības kontaktpersonai.

Iniciatīvas “Kontakts” ietvaros tiks atbalstītas aktivitātes, kas veicina:

  • aktīvu un sistēmisku pašpārvaldes darbību izglītības iestādē;
  • jauniešu pilsonisko līdzdalību;
  • izpratnes veidošanu par dažādu jauniešu ar ierobežotām iespējām grupām un to iesaisti projektā;
  • jauniešu finanšu pratību;
  • komunikāciju starp skolu pašpārvaldēm vai pilnveido skolas iekšējo komunikāciju, izceļot pašpārvaldi kā kontaktu starp jauniešiem un izglītības iestādes vadību.

Iniciatīva “Kontakts” plānota vairākos posmos.

  1. Pieteikšanās pašpārvalžu komandu mācībām norisinās no 17. janvāra līdz 5. februārim, aizpildot anketu.
  2. No februāra līdz aprīlim komandām būs iespēja apmeklēt trīs dienu mācības, lai padziļināti apgūtu izvēlēto tēmu un piedalītos nodarbībās ar ekspertiem, novērtētu situāciju savā izglītības iestādē, kā arī apmainītos ar idejām un izstrādātu projekta pieteikumu.
  3. Projekta pieteikumu iesniegšana notiks līdz 15. maijam, savukārt, projektu īstenošanu izglītības iestādes varēs uzsākt augustā.

2022. gadā iniciatīvas projektu konkursā tika apstiprināti 52 projekti (127 skolu iniciatīvas), sekmējot jauniešu pilsonisko līdzdalību un pašpārvaldes darbību. Projektu dalībnieki īstenoja daudzveidīgas aktivitātes, piemēram, rīkoja pārgājienus, saliedēšanas pasākumus un/vai mācības, piesaistot mācību vadītājus, mentorus un dažādu jomu ekspertus.

Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” notiek Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam ietvaros. Jauniešu ideju projektu konkursa īstenošanai kopējais pieejamais finansējums ir 120 000 eiro. Detalizētāka informācija par programmu ir pieejama tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv sadaļā Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” (pieejams: https://ej.uz/Kontakts2023).

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties:
Zemgales reģions – Agnese Kalniņa (67356253, );
Rīgas reģions – Agnese Kalniņa (67356253, );
Vidzemes reģions – Kristīna Kļimoviča (67356284, );
Latgales reģions – Katrīna Vītola (67358062, );
Kurzemes reģions – Agnese Čikule (67358061, ).

Ieskatu vienās no aizvadītā gada mācībām iespējams gūt pieredzes stāsta video:

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir Izglītības un zinātnes ministres pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību. JSPA administrē dažādas starptautiskas un valsts programmas: “Erasmus+”; “Eiropas Solidaritātes korpuss”, Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem “Eurodesk”, “eTwinning”, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”.

Attēla autors un avots: Hillary Fox, publicēts Pexels.com (Creative Commons licence).

Informāciju sagatavoja:
Māra Medne, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra