Izcērtamās koksnes zemes vienībās “Muižnieki”, Brenguļu pagastā, “Pļavas”, Dikļu pagastā un “Alnīši”, Ipiķu pagastā izsoles paziņojums

paziņojums

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – izcērtamai koksnei pašvaldības īpašumā esošajās meža platībās:

  • “Muižnieki”, Brenguļu pagastā, Valmieras novadā, 1. kvartāla 2. nogabals, platība – 0,55 ha, cirtes veids – cirte pēc VMD sanitārā atzinuma, izcērtamo koku skaits – 73 gab., pārdodamās koksnes daudzums – 16,02 m3;
  • “Pļavas”, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, 352. kvartāla 4. nogabals, platība – 1,76 ha, cirtes veids – kailcirte, izcērtamo koku skaits – 642 gab., pārdodamās koksnes daudzums – 182,88 m3;
  • “Pļavas”, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, 352. kvartāla 7. nogabals, platība – 0,87 ha, cirtes veids – izlases cirte, izcērtamo koku skaits – 114 gab., pārdodamās koksnes daudzums – 27,25 m3;
  • “Pļavas”, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, 352. kvartāla 2. nogabals, platība – 1,23 ha, cirtes veids – izlases cirte, izcērtamo koku skaits – 231 gab., pārdodamās koksnes daudzums – 46,64 m3;
  • “Pļavas”, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, 352. kvartāla 7. nogabals, platība – 0,87 ha, cirtes veids – izlases cirte, izcērtamo koku skaits – 114 gab., pārdodamās koksnes daudzums – 27,25 m3;
  • “Alnīši”, Ipiķu pagastā, Valmieras novadā, 359. kvartāla 9. un 10. nogabals, platība – 1,26 ha, cirtes veids – kopšanas cirte, izcērtamo koku skaits – 536 gab., pārdodamās koksnes daudzums – 66,45 m3;
  • “Alnīši”, Ipiķu pagastā, Valmieras novadā, 359. kvartāla 11. nogabals, platība – 0,55 ha, cirtes veids – kailcirte, izcērtamo koku skaits – 909 gab., pārdodamās koksnes daudzums – 87,40 m3;
  • “Alnīši”, Ipiķu pagastā, Valmieras novadā, 359. kvartāla 12. nogabals, platība – 0,67 ha, cirtes veids – kailcirte, izcērtamo koku skaits – 680 gab., pārdodamās koksnes daudzums – 151,56 m3.

Sākumcena – 39 069,84 EUR, solis – 500 EUR, izsoles nodrošinājuma nauda – 3906,98 EUR.

Sākumcenā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis. Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots atbilstoši Pievienotā vērtības nodokļa likuma 141. panta nosacījumiem. Ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamai personai pie nosolītās cenas jāpieskaita pievienotās vērtības nodoklis.

Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc izziņas par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 23.05.2023. plkst. 13.00 un noslēdzas 22.06.2023. plkst. 13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 23.05.2023. plkst. 13.00 līdz 12.06.2023. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10 % (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 3906,98 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti seši euro 98 centi), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr. LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “Cirsmas Alnīši, Pļavas, Muižnieki izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par izsoles norisi zvanīt pa tālr. 20220247, e-pasta adrese: .

Par cirsmām un to apskati zvanīt pa tālr. 64292252, e-pasta adrese: .