Izcērtamās koksnes zemes vienībā “Vecais dzelzceļš”, Vilpulkas pagastā (9694 002 0196) izsoles paziņojums

paziņojums

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – izcērtamai koksnei pašvaldības īpašumā esošajā zemes vienībā “Vecais dzelzceļš”, Vilpulkas pagastā, Valmieras novadā: kadastra apzīmējums 9694 002 0196, Vilpulkas pagasts, Valmieras novads, 1. kvartāla 1. nogabals:

  • platība – 16,40 ha;
  • cirtes veids – kailcirte;
  • izcērtamo koku skaits – 22 717 gab.;
  • pārdodamās koksnes daudzums – 2179,60 m3.

Sākumcena – 146 087,77 EUR, solis – 1000 EUR, izsoles nodrošinājuma nauda – 14 608,78 EUR.

Sākumcenā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis. Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots atbilstoši Pievienotā vērtības nodokļa likuma 141. panta nosacījumiem. Ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamai personai pie nosolītās cenas jāpieskaita pievienotās vērtības nodoklis.

Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc izziņas par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 22.05.2023. plkst. 13.00 un noslēdzas 21.06.2023. plkst. 13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 22.05.2023. plkst. 13.00 līdz 11.06.2023. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10 % (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 14 608,78 EUR (četrpadsmit tūkstoši seši simti astoņi euro 78 centi), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr. LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “Cirsmas 96940020196 izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par izsoles norisi zvanīt pa tālr. 20220247, e-pasta adrese: .

Par cirsmām un to apskati zvanīt pa tālr. 64292252, e-pasta adrese: .