Izcērtamās koksnes zemes vienībā “Bērži”, Burtnieku pagastā izsoles paziņojums

paziņojums

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – izcērtamai koksnei pašvaldības īpašumā esošajās meža platībās:

  • “Bērži”, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, 636. kvartāla 2., 4. un 5. nogabals, platība – 4,68 ha, cirtes veids – kailcirte, izcērtamo koku skaits – 1947 gab., pārdodamās koksnes daudzums – 1168,85 m3;
  • “Bērži”, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, 636. kvartāla 6. nogabals, platība – 0,36 ha, cirtes veids – kailcirte pēc caurmēra, izcērtamo koku skaits – 147 gab., pārdodamās koksnes daudzums – 114,44 m3;
  • “Bērži”, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, 636. kvartāla 1. un 3. nogabals, platība – 3,12 ha, cirtes veids – izlases cirte, izcērtamo koku skaits – 1402 gab., pārdodamās koksnes daudzums – 70,98 m3.

Sākumcena – 88 361,27 EUR, solis – 1000 EUR, izsoles nodrošinājuma nauda – 8836,13 EUR.

Sākumcenā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis. Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots atbilstoši Pievienotā vērtības nodokļa likuma 141. panta nosacījumiem. Ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamai personai pie nosolītās cenas jāpieskaita pievienotās vērtības nodoklis.

Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc izziņas par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 29.05.2023. plkst. 13.00 un noslēdzas 28.06.2023. plkst. 13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 29.05.2023. plkst. 13.00 līdz 18.06.2023. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10 % (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 8836,13 EUR (astoņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit seši euro 13 centi), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr. LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “Cirsmas Bērži izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par izsoles norisi zvanīt pa tālr. 20220247, e-pasta adrese: .

Par cirsmām un to apskati zvanīt pa tālr. 64292252, e-pasta adrese: .