Izbūvēta gājēju ietve Kokmuižas promenādē

Kocēni LEADER

Noslēgušies gājēju ietves izbūves darbi Kokmuižas promenādē Valmieras novada Kocēnos. Darbus veica SIA “Imberteh”. Būvdarbu izmaksas ir 26 546,35 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Būvdarbi veikti, Valmieras novada pašvaldībai īstenojot projektu “Kokmuižas kompleksa teritorijas labiekārtošana”. Izbūvētā gājēju ietve paredzēta publiskai lietošanai kā esošās gājēju promenādes turpinājums gar Kocēnu dīķi. Ietves trase seko esošajam reljefam gar Kocēnu dīķa krasta nogāzi. Ietve izbūvēta ar grants segumu 2 m platumā un kopējo garumu 190 m. Izbūvēta lietus ūdens noteces sistēma, kā arī izlīdzinātas nogāzes ar esošo grunti, un augu zemi apsējot ar daudzgadīgu zālienu.

Noslēdzoties būvdarbiem, projektā plānota teritorijas labiekārtošana un atpūtas vietas izveide. Lai sakoptu vidi pie izbūvētās gājēju ietves, sadarbībā ar Kocēnu 38. skautu vienību tiks organizēti sakopšanas un labiekārtošanas darbi. Pašlaik pie dīķa, blakus plānotajai ietvei, ir izveidojusies atpūtas un aktivitāšu vieta ar bluķiem un ugunskura vietu, kuru izmanto skautu vienības bērni un jaunieši, tāpēc sadarbībā ar skautu vienības vadītāju Viesturu Laimīti un pašvaldības darbiniekiem radās ideja labiekārtot atpūtas vietu pašu spēkiem, maksimāli izmantojot esošos resursus un uzrunājot vietējos uzņēmējus ar lūgumu ziedot kokmateriālus solu un atkritumu urnu izveidei. Atpūtas vieta kalpos gan skautu aktivitāšu organizēšanai, gan vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem. Ikviens būs aicināts piedalīties teritorijas labiekārtošanas un sakopšanas darbos, informācija par konkrētu norises laiku tiks publicēta Valmieras novada pašvaldības mājaslapā un Kocēnu apvienības Facebook lapā.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu, gūstot atbalstu vietējās rīcības grupas “No Salacas līdz Rūjai” izsludinātajā LEADER projektu konkursā. Projekta mērķis ir paplašināt un labiekārtot Kokmuižas promenādi, izveidojot gājēju ietvi, iesaistot vietējos iedzīvotājus un uzņēmējus teritorijas sakopšanas un uzturēšanas darbos. Projekta kopējās izmaksas ir 26 546,35 eiro, kur ELFLA finansējums ir 23 891,71 eiro un pašvaldības līdzfinansējums 2654,64 eiro.

Informāciju sagatavoja:
Svetlana Tomsone, Valmieras novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Projektu vadības nodaļas galvenā projektu vadītāja