Informācija pašvaldības dzīvojamo telpu īrniekiem

Informācija pašvaldības dzīvojamo telpu īrniekiem

Ar 2022. gada 23. februāri stājušies spēkā Valmieras novada pašvaldības 2022. gada 27. janvāra domes saistošie noteikumi Nr. 35 “Kārtība, kādā Valmieras novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un nosaka īres maksu”.

Tajos noteikta kārtība un dokumenti, kas jāiesniedz pašvaldībā, lai tiktu izvērtētas personas tiesības saņemt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, personu kategorijas, kas atzīstamas par tiesīgām saņemt pašvaldības palīdzību, kā arī tas, ka pašvaldības dzīvojamās telpas īres maksa turpmāk visā Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā noteikta 2,5 % no dzīvojamās telpas kadastrālās vērtības par izīrētās dzīvojamās telpas platības m2 gadā. Dzīvojamās telpas īrniekam, kuram piešķirtas tiesības īrēt dzīvojamo telpu, kurai pašvaldība ir piešķīrusi sociālā dzīvokļa statusu, īres maksa tiek noteikta uz pusi mazāka nekā dzīvojamai telpai bez šāda īpaša statusa.

Papildus īres maksai jāmaksā šādi obligātie maksājumi: nekustamā īpašuma nodoklis un citi normatīvajos aktos noteiktie nodokļu maksājumi, zemes nomas maksa, ja dzīvojamā telpa atrodas uz citam īpašniekam piederošas zemes; ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto pakalpojumu maksa saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja noteiktajiem tarifiem, apsaimniekošanas maksa un citi maksājumi, kas veicami, pamatojoties uz dzīvojamās mājas īpašnieka lēmumiem, tai skaitā ņemto kredītu dzēšana.

Valmieras novada pašvaldība tai piederošo dzīvojamo telpu īrniekus par izmaiņām īres maksā informēs atbilstoši Dzīvojamo telpu īres likuma 31. panta otrajai daļai, nosūtot paziņojumu Paziņošanas likumā noteiktā kārtībā. Īres maksas izmaiņas stāsies spēkā paziņojumā norādītajā termiņā, kas nebūs īsāks par vienu mēnesi pēc paziņošanas dienas