Ievies iedzīvotāju iniciatīvas projektu Valmieras novadā

Lai sekmētu sabiedrības iniciatīvu un sabiedriskā labuma darbību Valmieras novadā, pašvaldībā jau trešo gadu tiek rīkots iedzīvotāju iniciatīvas konkurss. Tas veicina sadarbību starp pašvaldību un neformālām iedzīvotāju grupām, pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kā arī piesaista vietējos resursus un brīvprātīgo darbu sabiedriski nozīmīgu vajadzību risināšanā.

Projektu pieteikumi tiks gaidīti no 2024.gada 2. aprīļa līdz 23. aprīlim.

Aktuālais konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa un citi dokumenti tiks publicēti pašvaldības mājaslapā pēc pašvaldības domes 28.03.2024 sēdes. Taču pamata idejas un konkursa nosacījumi joprojām nemainīgi.

Tādēļ apdomā vajadzības, spēku un komandu un sāc gatavoties jau šobrīd!
Iedvesmai var noderēt arī pārskats par 2022. un 2023. gadā īstenotajiem projektiem.

Būtiski:
Konkursa atbalstīto projektu aktivitātes īsteno projekta pieteicējs.
Projektā no pašvaldības pieprasītā finansējuma apmērs nevarēs būt lielāks par 1000,00 eiro, tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
Pretendents drīkstēs ieguldīt savu līdzfinansējumu projekta ieviešanai. Taču pretendenta finansējums nedrīkstēs būt pašvaldības iestāžu budžeta līdzekļi.
Kopējais 2024.gada konkursam paredzētais finansējuma apjoms būs 20 000 eiro.

Kas varēs pieteikties iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursam?
Projektu pieteikumus aktivitāšu īstenošanai varēs iesniegt:

 • Vismaz piecu pilngadīgu fizisku personu neformālās grupas, kurās katra dalībnieka deklarētā dzīvesvieta ir Valmieras novada administratīvā teritorija;
 • Biedrības, nodibinājumi, reliģiskas organizācijas vai to filiāles:
 • kuru juridiskā adrese ir Valmieras novada administratīvā teritorija;
 • kuru darbība tiek realizēta Valmieras novada administratīvajā teritorijā;
 • kurām nav nodokļu un citu valsts vai pašvaldību noteikto obligāto maksājumu parāda, kas pārsniedz 150 eiro;
 • kurām ir izpildītas visas līgumsaistības ar pašvaldību līdz projektu pieteikuma iesniegšanas brīdim.  

Kādu aktivitāšu projekti varēs saņemt atbalstu?
Finansējumu piešķirs projektiem, kuru aktivitāšu norišu vieta ir Valmieras novada administratīvā teritorija, kuru rezultātu ieguvēji ir Valmieras novada iedzīvotāji un kuri:

 • nodrošinās jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas; vai 
 • veidos drošu un sakārtotu vidi; vai
 • stiprinās cilvēktiesības un indivīda tiesību aizsardzību; vai
 • sniegs ieguldījumu pilsoniskas sabiedrības attīstībā; vai
 • aizsargās vidi, ierobežos klimata pārmaiņas un pielāgošanos tām; vai
 • uzlabos brīvā laika pavadīšanas daudzveidību un kvalitāti; vai
 • saglabās kultūrvēsturisko mantojumu, integrēs to mūsdienu sabiedrībā; vai
 • stiprinās kopienas pašorganizēšanās spējas krīžu novēršanai un problēmsituāciju risināšanai; vai
 • integrēs sociāli mazaizsargātās grupas; vai
 • pilnveidos informācijas apriti; vai
 • ieviesīs sabiedrības labklājību sekmējošas sociālās un tehnoloģiskās inovācijas.

Kādas izmaksas konkursā netiks atbalstītas?

 • nekustamā īpašuma iegāde;
 • ārvalstu braucieni;
 • pabalsti, prēmijas, naudas balvas, dāvanas un citi līdzīgi maksājumi privātpersonām;
 • biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju pamatdarbības nodrošināšanai un maksājumiem par komunālajiem pakalpojumiem;
 • projektiem, kuru mērķis ir gūt peļņu vai kuru īstenošanas rezultātā tiek sniegti maksas pakalpojumi peļņas gūšanas nolūkā;
 • jau īstenotiem projektiem un aktivitātēm;
 • projekta grupas darba algām, stipendijām, telpu īrei un to uzturēšanas izdevumu segšanai;
 • projektiem, kuru aktivitātes saskaņā ar nolikumiem finansiāli atbalsta citas pašvaldības programmas;
 • projektiem, kas paredz aktivitātes pašvaldības iestāžu attīstībai;
 • politiskiem, militāriem vai reliģiskiem pasākumiem;
 • projektiem, kuri netiks iesniegti projektu konkursa noteiktajā termiņā.

Ko vēl ir būtiski ņemt vērā, plānojot projektu? 

 • Atbalstītā projekta īstenošanai radušās attiecināmās izmaksas tiks atbalstītās no komisijas lēmuma par atbalstu spēkā stāšanās brīža, neatkarīgi no līguma par projekta ieviešanu noslēgšanas datuma.
 • Projekta pabeigšanu vēlams plānot ne vēlāk kā 2024.gada novembrī. Taču atsevišķos gadījumos, kad tas nepieciešams projekta specifikas dēļ, projekta beigu termiņu būs iespējams noteikt līdz 2025.gada 30.aprīlim.
 • Iesniegtais projekts varēs būt iepriekš atbalstīta projekta turpinājums.

Apmācības
Lai sekmīgi sagatavotos iedzīvotāju iniciatīvas projektu ieviešanai, par projektu ieviešanu atbildīgā pašvaldības Attīstības nodaļa šī gada 8.aprīlī plkst.17.00 Valmieras bibliotēkas 2.stāva zālē, Cēsu ielā 4, Valmierā aicina uz informatīvu semināru par šādu projektu plānošanu, pieteikumu sagatavošanu un projektu ieviešanu. Pieteikšanās, rakstot uz e-pastu vai zvanot pa tālruni 26495997. Aicinām sazināties arī, ja nepieciešams papildu atbalsts un informācija, taču dalība informatīvajā seminārā Valmierā nav iespējama.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR KONKURSA ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBU, balstoties uz kuriem tiks apstiprināts 2024.gada konkursa nolikums un izsludināts 2024.gada iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkurss.

Lai kopā mums izdodas!