Iedzīvotājus aicina ievērot ielu sarkanās līnijas un ceļu nodalījuma joslas

Valmieras novadā spēkā esošajos teritoriju plānojumos noteikts, ka ielu sarkano līniju robežās (pilsētās, ciemos) un ceļu nodalījumu joslās (lauku apvidos) nedrīkst atrasties žogi, patvaļīgi apstādījumi, būves, akmeņi u.tml. objekti. Šai īpašumam blakus esošās teritorijas daļai jābūt brīvai, lai ielu varētu pilnvērtīgi izmantot inženiertehniskai apgādei gan uzturot esošos inženiertīklus, gan būvējot jaunus.

Valmieras novada pašvaldībā skaidro, ka ielu sarkanās līnijas un pašvaldības ceļu nodalījuma joslas nosaka ielu vai attiecīgi – ceļu koridorus/teritorijas. Ielu un ceļu teritorijās aizliegts patvaļīgi izvietot jebkādus brauktuvi norobežojošus elementus, kā arī jānodrošina redzamības brīvlauki krustojumos. 

Daudzviet redzami šī nosacījuma pārkāpumi. Koki, krūmi un dažādi citi patvaļīgi apstādījumi, pastkastītes, žogi, akmeņi, māju nosaukumi un citi objekti ielu sarkano līniju un ceļa nodalījuma joslu koridoros apgrūtina redzamību visiem satiksmes dalībniekiem. Gar ielu un ceļu malām, kam nav izbūvētu apmaļu, īpašnieki nereti mēdz tās norobežot ar akmeņiem, koka stabiem vai citiem priekšmetiem, lai autobraucēji neizbraukātu zaļo zonu, neņemot vērā, ka, bieži vien tā ir ielas/ceļa nomale*, kas pilda savas funkcijas un nav paredzēta tam, lai šajā vietā iekoptu zālienu. 

Vienlaikus šādas situācijas apgrūtina arī gājēju un velobraucēju pārvietošanos. Neievērojot ielu sarkanās līnijas, samazinās arī ielas platums. Izvairoties no citām automašīnām, īpaši diennakts tumšajā laikā, gājējiem un velobraucējiem uz akmeņiem iespējams gūt traumas, arī sabojāt transportlīdzekļus.

Tas apdraud ne tikai satiksmes drošību, bet arī apgrūtina ielu/ceļu apsaimniekošanas darbus, īpaši ziemā, jo nav vietas, kur novietot no brauktuves notīrīto sniegu, kā arī reizēm mēdz negatīvi ietekmēt gan brauktuvi, gan citus elementus. Īpašniekiem jārēķinās, ka, veicot ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošanas darbus, tai skaitā inženierapgādes objektu (ielu apgaismojums, ūdensapgāde, elektroniskie sakari u.tml.) atjaunošanu un būvniecību sarkano līniju un ceļa nodalījuma joslu koridoros, esošie patvaļīgie apstādījumi un objekti noteikti nebūs saglabājami. 

Zemes vienību drīkst iežogot pa sarkanajām līnijām. Ir pieļaujama īslaicīga materiālu novietošana ielas sarkano līniju koridorā, ja tas netraucē transporta kustību un neietekmē ielas un tajā ietilpstošo virszemes un apakšzemes elementu stāvokli, un tas jāsaskaņo ar Valmieras novada pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldi vai attiecīgās apvienības pārvaldi. 

Valmieras novada pašvaldība aicina nekustamo īpašumu īpašniekus vai to tiesiskos  valdītājus apsekot savas teritorijas un pārliecināties, vai ir ievērotas noteiktās ielu sarkanās līnijas un ceļu nodalījuma joslas un tajās neatrodas neatļauti apstādījumi un objekti! Konsultācijas var saņemt Valmieras novada pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldē vai attiecīgās apvienības pārvaldē. Kontakti pieejami šeit

Fotogalerijā atspoguļoti dažādi piemēri:

Uzziņai

Aizsargjoslu likuma 1. pantā 13. daļā noteikts, ka sarkanā līnija ir līnija, kas norobežo ielas vai piebrauktuves (arī inženierkomunikāciju koridoru) izbūvei nepieciešamo teritoriju, kurā nekustamā īpašuma lietošanas tiesības aprobežotas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, no apbūvējamās vai citādā veidā izmantojamās teritorijas un ko pilsētās un ciemos nosaka vietējā pašvaldība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Ar Valmieras novadā spēkā esošajiem teritoriju plānojumiem var iepazīties šeit

Valmieras novada pašvaldības noteikumi “Par Valmieras novadu pilsētu ielu uzturēšanas un lietošanas kārtību”. VI “Ielu aizsardzība”.

Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 93 “Valmieras novada pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi”.

Ceļu satiksmes likuma 82. pants par ceļu vai to kompleksā ietilpstošo būvju bojāšanu, iznīcināšanu, piegružošanu, piesārņošanu vai aizsprostošanu, par ceļu zemes nodalījuma joslas piegružošanu, piesārņošanu vai uzaršanu, materiālu vai priekšmetu novietošanu ceļu zemes nodalījuma joslā bez ceļa īpašnieka (pārvaldītāja) atļaujas, kā arī par citu darbu veikšanu, kas pasliktina satiksmes drošību, piemēro naudas sodu fiziskajai personai no četrpadsmit līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai – no simt četrdesmit līdz piecsimt astoņdesmit naudas soda vienībām. 

*Ceļa nomale – ceļa sānu josla, kas abās ceļa pusēs piekļaujas brauktuvei, balsta ceļa brauktuvi un noder par drošības joslu (lai ceļa segu izmantotu braukšanai visā platumā), transportlīdzekļu apstādināšanai un īslaicīgai ceļa segas remontdarbu tehnikas un materiālu novietošanai.