Iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkurss – pieteikumi tiek gaidīti līdz 22. maijam!

Ar mērķi sekmēt sabiedrības iniciatīvu un sabiedriskā labuma darbību Valmieras novadā, pašvaldībā jau otro gadu tiek rīkots iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkurss. Pieteikumi tiek gaidīti no 17. aprīļa līdz 22. maijam. Konkursā atbalstīto projektu aktivitātes īstenos pats projekta pieteicējs. Projektā no pašvaldības pieprasītā finansējuma apmērs nevar būt lielāks par 1000 eiro. Kopējais 2023.gada konkursa finansējums ir 40 000 eiro.

Kas var pieteikties iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursam? Projektu pieteikumus aktivitāšu īstenošanai var iesniegt Valmieras novadā reģistrētas biedrības, nodibinājumi, reliģiskas organizācijas vai to filiāles vai vismaz piecu fizisku personu neformālās grupas, kurās katra dalībnieka deklarētā dzīvesvieta ir Valmieras novada administratīvā teritorija.

Kādu aktivitāšu projekti var saņemt atbalstu? Finansējumu piešķir projektiem, kuru aktivitāšu norišu vieta ir Valmieras novada administratīvā teritorija, kuru rezultātu ieguvēji ir Valmieras novada iedzīvotāji un kuri

 • nodrošina jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas; vai 
 • veido drošu un sakārtotu vidi; vai
 • stiprina cilvēktiesības un indivīda tiesību aizsardzību; vai
 • sniedz ieguldījumu pilsoniskas sabiedrības attīstībā; vai
 • aizsargā vidi, ierobežo klimata pārmaiņas un pielāgojas tām; vai
 • uzlabo brīvā laika pavadīšanas daudzveidību un kvalitāti; vai
 • saglabā kultūrvēsturisko mantojumu, integrē to mūsdienu sabiedrībā; vai
 • stiprina kopienas pašorganizēšanās spējas krīžu novēršanai un problēmsituāciju risināšanai; vai
 • integrē sociāli mazaizsargātās grupas; vai
 • pilnveido informācijas apriti; vai
 • ievieš sabiedrības labklājību sekmējošas sociālās un tehnoloģiskās inovācijas.

Plānojot projektu, būtiski tā uzsākšanu plānot ne agrāk kā no 26.jūnija un tā ieviešanu – vēlākais, līdz 12.novembrim.

Plašāka informācija pašvaldības mājaslapas www.valmierasnovads.lv sadaļā “Sabiedrība” – “Sabiedrības līdzdalība” – “Iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursi”, kā arī sazinoties ar Attīstības nodaļas vadītāja vietnieci, attīstības plānotāju Līgu Bieziņu (tālr.: 26495997, e-pasts: ).

Veidosim Valmieras novadu kopā!