Iedzīvotāji sniedz priekšlikumus Valmieras novada attīstībai

Par Valmieras novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2038. gadam un Valmieras novada attīstības programmas 2022.–2028. gadam izstrādes uzsākšanas startu var saukt 2021. gada 28. janvāra domes deputātu lēmumu.

Iedzīvotāju līdzdalība Valmieras novada attīstības dokumentu izstrādē ir ļoti būtiska, jo ilgtspējīgas attīstības stratēģijā ir noteikts novada ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija), stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un specializācija, kā arī telpiskās attīstības perspektīva rakstveidā un grafiskā veidā. Savukārt, attīstības programmā – vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums attīstības stratēģijas īstenošanai.

Pirmā iedzīvotāju iesaiste norisinājās no 27. jūlija līdz 25. augustam, kad iedzīvotājus aicināja piedalīties aptaujā. Nākamais iedzīvotāju iesaistes pasākums norisinājās no 20. novembra līdz 20. decembrim. Šajā laikposmā platformā “Google Meet” norisinājās astoņas publiskās apspriešanas sanāksmes – katrā teritoriālajā apvienībā un Valmierā par Valmieras novada attīstības plānošanas dokumentu 1. redakciju. Apspriedēs piedalījās 161 dalībnieks. Gan apspriedēs, gan rakstiski saņemtie priekšlikumi apkopoti un iekļauti attīstības plānošanas dokumentos.

Iedzīvotāji sniedza priekšlikumus par vietējo kultūrvēsturisko vietu potenciāla izmantošanu tūrismā, par ūdensapgādes un kanalizācijas attīstības nepieciešamību, autoceļu un velo infrastruktūras attīstību, daudzveidīgām brīvā laika pavadīšanas iespējām jauniešiem un senioriem, dzīvojamā fonda attīstību, uzņēmējdarbības attīstību un citus.

Tāpat iedzīvotāji izteica lielu interesi piedalīties teritorijas plānojuma apspriešanā, lai izteiktu savus priekšlikumus par teritorijas attīstības plāniem savas dzīvesvietas apkaimē.

Dokumentu izstrāde un iedzīvotāju iesaiste tematiskajās grupās turpināsies arī 2022. gada pirmajā pusē. Tāpat plānota attīstības dokumentu 2. redakcijas sabiedriskā apspriešana.