Gints Kukainis: atkritumu apsaimniekošanas attīstībā būtiska ir sadarbība

Gints Kukainis: atkritumu apsaimniekošanas attīstībā būtiska ir sadarbība

SIA “ZAAO” (ZAAO) nodrošina atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus astoņu novadu teritorijās, ik gadu ieviešot arvien jaunus, klientu ērtībām piemērotus risinājumus atkritumu apsaimniekošanā. Liels atbalsts ieceru īstenošanā ir klienti un sadarbības partneri, ar kuriem kopā tiek rasti vides ilgtspējas risinājumi un īstenotas aktivitātes tādu sabiedrības paradumu attīstīšanā, kas veicina videi draudzīgu rīcību.

ZAAO valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis: “Aizvadītajā gadā esam virzījuši uzņēmuma iekšējos procesus, lai nodrošinātu Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā izvirzīto mērķu īstenošanu. Esam nodrošinājuši kvalitatīvu pakalpojumu kopumu – tai skaitā, attīstot dalītās vākšanas infrastruktūru un veicinot sabiedrības iesaisti un izglītošanu klimatneitralitātes un aprites ekonomikas virzienā. Kopīgo mērķu izpratnes veicināšanā esam iesaistījušies vairākās diskusijās par klimatneitralitātes, aprites ekonomikas un Zaļā kursa ieviešanu mūsu ikdienā. Tāpat esam veidojuši sarunas ar dažādām klientu grupām, jo tikai sadarbībā varam nonākt pie labākajiem risinājumiem.”

Pārskats par ZAAO darbību aizvadītajā gadā apkopots izdevumā “Nefinanšu ziņojums 2021”. Viens no būtiskākajiem 2021. gada notikumiem ir tas, ka kopā ar vairākiem darbu veicējiem, uzsākts īstenot projektu “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas “Daibe” izveide”, lai reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe” (RAAC Daibe) no 2024.gada nodrošinātu bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādi. Šis ir būtisks solis, lai reģionā nodrošinātu bioloģisko atkritumu šķirošanu.

Lai kopumā samazinātu poligonos noglabājamo materiālu daudzumu un veicinātu to pārstrādi, aizvadītā gada augustā ZAAO kopā ar sadarbības partneriem īstenoja Latvijā un Baltijā pirmo atkritumu pārstrādes veicināšanas hakatonu jeb ideju maratonu “DaibeZero”. Šobrīd ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalstu uzvarētāju komanda attīsta hakatonā izvirzīto ideju – pārstrādāt stikla šķiedras atkritumus ķieģeļos un citos celtniecības materiālos.

2021. gadā aktīvi strādāts pie jautājuma par pievadceļa sakārtošanu uz RAAC Daibe, ņemot vērā tā stratēģisko nozīmi lielai daļai Vidzemes reģiona pašvaldību.

Attiecībā uz infrastruktūras attīstības jautājumiem, lai iedzīvotājiem piedāvātu arvien modernāku un plašāku atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūru, Cēsīs un Limbažos izbūvēti pazemes atkritumu konteineru laukumi, Priekuļos izveidots šķiroto atkritumu pieņemšanas jeb EKO laukums.

Runājot par iecerēm 2022. gadam, Gints Kukainis uzsver: “Tieši atkritumu apsaimniekošanas plānošana ilgtermiņš ir nozīmīgs jautājums vides politikā ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī pie mums Latvijā. Šobrīd pasauli ir satricinājuši jauni notikumi, kas varētu ietekmēt Eiropas nosprausto Zaļo kursu un pāreju uz klimatneitralitāti, bet tas nemaina uzstādījumu sabiedrībai – būtiski mainīt savu attieksmi pret radītajiem atkritumiem, iesaistoties aktīvā šķirošanā un atkritumu neradīšanā, lai mēs kopā varētu samazināt apglabājamo atkritumu daudzumu, kas ik gadu nonāk poligonos.
2022.gads būs intensīvs un izaicinājumiem pilns, lai īstenotu uzsāktos projektus un veicinātu atkritumu saimniecības attīstību, arvien virzoties aprites ekonomikas virzienā. Būs jāveic nozīmīgs darbs pie plānošanas dokumentu izstrādes gan reģiona, gan uzņēmuma kontekstā.”

2022. gadā ZAAO turpinās RAAC Daibe iesākto infrastruktūras projektu realizāciju, kā arī tiks īstenotas LIFE programmas Integrētā atkritumu apsaimniekošanas projekta “No atkritumiem uz resursiem Latvijā – Reģionālās ilgtspējības un aprites veicināšana ar atkritumiem kā resursiem” vairākas aktivitātes, ar mērķi veicināt aprites ekonomikas attīstību savā darbības reģionā un dalīties ar to pieredzē.

Šajā gadā uzņēmums sekmēs arī pakalpojumu sniegšanas digitalizācijas attīstību, izstrādājot jaunu mājas lapu, aplikāciju un klientu sistēmu, kas klientiem dos iespēju veikt nepieciešamās darbības e-vidē daudz ērtāk. Tāpat turpināsies interaktīvās kartes Laipa Plus ieviešana pašvaldībās, informējot sabiedrību par tās iesaisti atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, atbilstoši pašvaldību Saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām.

Par būtiskākajiem ZAAO 2021. gada notikumiem, pārvaldības struktūru, korporatīvās pārvaldības principiem, darbinieku politiku, sociālās atbildības projektiem, pakalpojumu raksturojumu, nefinanšu rādījumu atspoguļojumu, vides izglītības aktivitātēm, meitas uzņēmuma “ZAAO Enerģija” darbību – iespējams uzzināt izdevumā “Nefinanšu ziņojums 2021”, kas izvietots www.zaao.lv sadaļā “Par mums”.
(https://www.zaao.lv/sites/default/files/zaao_nefinansu_zinojums_2022-.pdf)

ZAAO ir pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums un nodrošina kvalitatīvu atkritumu apsaimniekošanu, kas ietver atkritumu savākšanu, šķirošanu, uzglabāšanu, pārstrādi, pārkraušanu, pārvadāšanu, sagatavošanu apglabāšanai, apglabāšanu un sabiedrības izglītošanu vides jautājumos. Uzņēmumā tiek uzturēta integrētās vadības sistēma, kas atbilst starptautiskajiem kvalitātes un vides pārvaldības standartiem.

Informāciju sagatavoja:
Zane Leimane,
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību vadītāja