Garantijas labojumi divkārtu apstrādes ielām

Garantijas labojumi divkārtu apstrādes ielām

Lai uzlabotu pilsētas ielu stāvokli, 2020.gadā 5,145 km pilsētas grantēto ielu tika veikta divkārtu apstrāde ar šķembām un bitumena emulsiju. Šī gada pavasarī visi apstrādātie ielu posmi tika apsekoti, atsevišķās vietās konstatējot brauktuves virskārtas bojājumus. Pašvaldība par defektiem ir vērsusies pie darbu izpildītājiem. Konstatētie defekti tiks novērsti darbu izpildes garantijas ietvaros.


Ielu virsmas divkārtu apstrādi ar šķembām un bitumena emulsiju kā tehnoloģiju iesaka izmantot līdz augusta vidum. Taču, tā kā cietais segums būtiski uzlabo ielas virsmas kvalitāti, pagājušajā gadā tika pieliktas visas pūles, lai to ieklātu pēc iespējas visās sākotnēji plānotajās ielās. Pagājušā gada rudenī laikapstākļi bija ļoti labvēlīgi darbu veikšanai arī pēc rekomendētā darbu veikšanas termiņa beigām. Tādēļ ielu apstrāde noslēdzās oktobra sākumā, paspējot apstrādāt visas plānotās ielas, gūstot tomēr arī pieredzi par lielāku virsmas defektu varbūtību drīz pēc tam sekojošajā ziemā.


Darbu veikšanas defekti tika konstatēti Ezera ielas vidusposmā, Sporta ielā starp Straupes un Dikļu ielu, Skolas ielā pie Rīgas ielas. Seguma izdrupumi konstatēti arī pie komunikāciju akām Pilātu un Lazdu ielā. Šos virsmas seguma garantijas remonta darbus lūgts izpildīt darbu veicējam SIA “Imbertech”. Seguma izdrupumi un komunikāciju aku iesēdumi konstatēti arī Ausekļa un Straupes ielā. Šos garantijas remonta darbus lūgts izpildīt darbu veicējiem SIA “Valkas ceļi”.


Cietā seguma ieklāšana, veicot divkāršu apstrādi ar šķembām un bitumena emulsiju, iespējama tām zemas satiksmes intensitātes grantētajām ielām, kam ir laba lietus ūdens notece. Cietais virsmas segums pagājušajā gadā tika ieklāts Ezera, Dauguļu, Dikļu, Krasta, Parka, Ūdru, Upes ielā, Vienības ielas posmā no Austrumu līdz Brīvības ielai, Lazdu, Pilātu, Jāņa Ziemeļnieka ielā, Sporta un Skolas ielā, kā arī Ausekļa, Straupes un Ūdens ielā. Ielām bez izteikta reljefa – Sporta un Skolas ielām – lietus ūdens noteces nodrošināšanai pirms cietā seguma ieklāšanas tika izbūvēta lietus ūdens kanalizācija un drenāža.


Atbilstoši atklāta konkursa “Ielu periodiskā uzturēšana Valmierā” un iepirkuma “Ielu divkārtu virsmu apstrāde Valmierā” rezultātiem Sporta un Skolas ielas virsmas divkārtu apstrādi, kā arī Ezera, Dikļu, Dauguļu, Parka, Upes, Ūdru, Krasta, Vienības, Jāņa Ziemeļnieka, Pilātu un Lazdu ielas apstrādi veica SIA “Imberteh” par kopējām līgumsummām 371 294,95 EUR ar PVN. Atbilstoši atklāta konkursa “Ielu periodiskā uzturēšana Valmierā” rezultātiem Ausekļa, Straupes un Ūdens ielas apstrādi veica SIA “Valkas ceļi” par kopējo līgumsummu 83 085,40 EUR ar PVN.