ESF projekts “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem”

NVA informē

Kopš 2015.gada februāra Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) īsteno Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem”, piedāvājot vairākus subsidētās nodarbinātības pasākumus, tostarp pasākumus noteiktām personu grupām un algu subsīdiju atbalsta pasākumu. ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” īstenošana noslēgsies 2023.gadā, tāpēc darba devēju pieteikumus subsidēto darbavietu izveidei un algu subsīdiju atbalsta pasākumam NVA pieņems līdz 2023.gada 28.februārim.

Pasākumi noteiktām personu grupām (subsidētās darbavietas)

Pasākumi noteiktām personu grupām – tā ir iespēja darba devējiem piesaistīt saviem uzņēmumiem vajadzīgos darbiniekus, subsidētajās darbavietās nodarbinot NVA reģistrētos klientus. Pieteikties pasākumu īstenošanai darba devēji aicināti NVA filiālēs līdz 2023. gada 28. februārim, jo subsidētās darbavietas jāizveido līdz 2023. gada 31. martam. NVA reģistrēto klientu nodarbinātības ilgums 2023.gadā būs līdz 6 mēnešiem.

Izveidojot subsidēto darbavietu NVA reģistrētajam klientiem, darba devējs saņem dotāciju nodarbinātā klienta un darba vadītāja atalgojumam. Ja subsidētā darbavieta izveidota klientam ar invaliditāti, darba devējs saņem vienreizēju dotāciju darba vietas pielāgošanai, ja tas ir nepieciešams. NVA piešķir valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas proporcionāli algas dotācijas daļai, ja darba devējs darba vietu veidos klientam ar invaliditāti. NVA apmaksā arī individuālo aizsardzības līdzekļu iegādi Covid-19 infekcijas izplatības riska novēršanai.

ESF projekta „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” ietvaros tiek nodarbināti NVA reģistrētie klienti ar invaliditāti, klienti, kuri bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus, klienti vecumā virs 55 gadiem, kuri nav sasnieguši pensijas vecumu, klienti vecumā līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri ir absolvējuši speciālo izglītības programmu, kā arī klienti ar bēgļa vai alternatīvās personas statusu.

Pieteikties subsidēto darbavietu izveidei var komersanti (izņemot izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, pašnodarbinātās personas, nodibinājumi vai biedrības, izņemot politiskās partijas.

2022.gadā 11 mēnešos NVA izveidoja 832 subsidētās darbavietas noteiktiem mērķa grupu klientiem, to skaitā 570 darbavietas klientiem ar invaliditāti. Kopš 2015.gada februāra, kad tika uzsākta ESF projekta „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” īstenošana, darba devēji ar NVA atbalstu jau ir izveidojuši 5726 subsidētās darbavietas, no tām 2510 darbavietas tika izveidotas klientiem ar invaliditāti.

Algu subsīdiju atbalsta pasākums

Algu subsīdiju atbalsta pasākums – tā ir iespēja darba devējiem atrast vajadzīgos darbiniekus, nodarbinot NVA reģistrētos klientus un saņemot subsīdijas nodarbināto darba algām. Pieteikties algu subsīdiju darbavietu izveidei darba devēji aicināti NVA filiālēs līdz 2023. gada 28. februārim

Algu subsīdiju atbalsta pasākuma īstenošanas laikā darba devējs saņem dotāciju nodarbinātā darba algai 50% apmērā no noteiktās mēneša darba algas. Viena nodarbinātā NVA klienta darba algas dotācijas apmērs ir līdz 620 eiro mēnesī.

Algu subsīdiju darbavietās tiek nodarbināti NVA reģistrētie klienti, kuri pie attiecīgā darba devēja nav bijuši nodarbināti pēdējo divu mēnešu laikā pirms iesaistes pasākumā vai arī pie attiecīgā darba devēja iepriekš nav bijuši nodarbināti Algu subsīdiju atbalsta pasākuma vai Pasākumu noteiktām personu grupām ietvaros. NVA reģistrēto klientu nodarbinātības ilgums 2023.gadā būs līdz 6 mēnešiem. Lai veicinātu pastāvīgu darba vietu izveidi, darba devējam pasākuma dalībnieks ne mazāk kā trīs mēnešus ir jānodarbina arī pēc Algu subsīdiju atbalsta pasākuma īstenošanas beigām.

Pieteikties algu subsīdiju atbalstam aicināti komersanti, kooperatīvās sabiedrības un pašnodarbinātās personas, izņemot ārstniecības iestādes, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā pārsniedz 50%, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana. Algu subsīdijai pieteiktai brīvai darbavietai pirms pieteikuma iesniegšanas jābūt reģistrētai NVA.

Šogad, līdz 27.decembrim, algu subsīdiju darbavietās tika nodarbināti 570 NVA reģistrētie klienti.

Detalizētāka informācija par subsidēto darba vietu izveidi, nosacījumiem un dotāciju apmēriem pieejama NVA tīmekļvietnes sadaļā „Piedāvāju darbu”“Subsidētas darbavietas (Atbalsts bezdarbnieku nodarbināšanai)”, savukārt informācija par Algu subsīdiju darbavietu izveidi NVA tīmekļvietnes sadaļā „Piedāvāju darbu”algu-“Subsīdiju atbalsta pasakums darba devējiem”. Pieteikums darba devējam jāiesniedz NVA filiālei, kuras apkalpošanas teritorijā tiek veidota subsidētā darbavieta vai algu subsīdiju darbavieta. Visu NVA filiāļu kontaktinformācija atrodama NVA tīmekļvietnes sadaļā “Kontakti”.